Trwa ładowanie...
dyrof2j

HELIO S.A. - Raport półroczny SA-P 2014

HELIO S.A. - Raport półroczny SA-P 2014

Share
dyrof2j
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 489 65 251 12 735 15 506
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 839 5 076 676 1 206
Zysk (strata) brutto 2 569 4 622 612 1 098
Zysk (strata) netto 2 070 3 729 493 886
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 060 -22 713 -2 633 -5 398
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -937 -504 -223 -120
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 464 24 995 2 968 5 940
Przepływy pieniężne netto, razem 467 1 778 111 423
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 91 877 68 052 21 556 16 355
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 055 19 300 9 632 4 638
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 460 8 256 1 750 1 984
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 067 10 627 7 758 2 554
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 822 48 752 11 924 11 717
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 587 601
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,41 0,75 0,10 0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,16 9,75 2,38 2,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2014
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-07-01 do 2014-12-31
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2013 obejmujące okres od 2013-07-01 do 2013-12-31
data przekazania: 2015-03-02
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HELIO S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-083 Wyględy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stołeczna 26
(ulica) (numer)
(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21
(telefon) (fax)
helio@helio.pl www.helio.pl
(e-mail) (www)
1181694514 015533555
(NIP) (REGON)
PKF Consult Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
FALSE Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej
TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych
TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa
TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym
TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik Opis
SA-P_2014-zal1.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
SA-P_2014-zal2.pdf Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Oświadczenie zawarte jest w treści "Oświadczenia Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych".
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe 25 434 25 371 26 181
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 22 35
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 25 151 25 131 25 845
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 269 218 301
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 269 218 296
Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 5
Aktywa obrotowe 66 443 42 681 76 813
Zapasy 29 621 28 596 30 011
Należności krótkoterminowe 34 709 12 138 43 783
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 34 709 12 138 43 783
Inwestycje krótkoterminowe 2 040 1 573 2 827
Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 040 1 573 2 827
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 040 1 573 2 827
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 73 374 192
A k t y w a r a z e m 91 877 68 052 102 994
PASYWA
Kapitał własny 50 822 48 752 48 532
Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 46 252 42 303 42 303
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 2 070 3 949 3 729
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 055 19 300 54 462
Rezerwy na zobowiązania 528 417 807
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 25 10
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 498 358 770
długoterminowa 41 41 33
krótkoterminowa 457 317 737
Pozostałe rezerwy 16 34 27
długoterminowe
krótkoterminowe 16 34 27
Zobowiązania długoterminowe 7 460 8 256 9 073
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 7 460 8 256 9 073
Zobowiązania krótkoterminowe 33 067 10 627 44 582
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 33 030 10 439 44 521
Fundusze specjalne 37 188 61
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 91 877 68 052 102 994
Wartość księgowa 50 822 48 752 48 532
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,16 9,75 9,71
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2014 półrocze / 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 53 489 65 251
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 195 14 941
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 41 294 50 310
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 070 46 903
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 243 11 758
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 28 827 35 145
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 419 18 348
Koszty sprzedaży 9 517 9 952
Koszty ogólnego zarządu 2 583 2 925
Zysk (strata) ze sprzedaży 3 319 5 471
Pozostałe przychody operacyjne 8 16
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 0
Dotacje
Inne przychody operacyjne 3 16
Pozostałe koszty operacyjne 488 411
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne 488 411
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 839 5 076
Przychody finansowe 57 80
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 24 14
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 33 66
Koszty finansowe 327 534
Odsetki w tym: 327 534
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 569 4 622
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 2 569 4 622
Podatek dochodowy 499 893
część bieżąca 562 1 054
część odroczona -63 -161
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 2 070 3 729
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 070 3 729
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,41 0,75
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
Kapitał własny na początek okresu (BO) 48 752 44 803 44 803
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 48 752 44 803 44 803
Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 42 303 38 253 38 253
Zmiany kapitału zapasowego 3 949 4 050 4 050
zwiększenia (z tytułu) 3 949 4 050 4 050
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 949 4 050 4 050
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 46 252 42 303 42 303
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 949 4 050 4 050
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 949 4 050 4 050
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 949 4 050 4 050
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 3 949 4 050 4 050
przekazane na kapitał zapasowy 3 949 4 050 4 050
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
Wynik netto 2 070 3 949 3 729
zysk netto 2 070 3 949 3 729
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 50 822 48 752 48 532
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50 822 48 752 48 532

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2014 półrocze / 2013
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 2 070 3 729
Korekty razem -13 130 -26 442
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 954 953
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 303 520
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -5 0
Zmiana stanu rezerw 111 490
Zmiana stanu zapasów -1 024 -7 223
Zmiana stanu należności -22 572 -32 427
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 853 11 226
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 250 19
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -11 060 -22 713
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 29 0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 24 0
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach 24 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych 24 0
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 966 504
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 966 504
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -937 -504
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 13 608 26 345
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 13 608 26 331
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 0 14
Wydatki 1 144 1 350
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 774 774
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 43 42
Odsetki 327 534
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 12 464 24 995
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 467 1 778
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 467 1 778
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 1 573 1 049
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 040 2 827
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
SA-P_2014-zal3.pdf Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
2015-03-02 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
SA-P_2014-zal4.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2014/2015 obejmującym okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

dyrof2j

Podziel się opinią

Share
dyrof2j
dyrof2j