Trwa ładowanie...
d27s78g

HURTIMEX S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A. (1/2014)

HURTIMEX S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A. (1/2014)

Share
d27s78g

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HURTIMEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej (?Spółka?) z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 24 czerwca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru
komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego
przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami ZWZA, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | HURTIMEX - Projekty Uchwał WZA 2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | HURTIMEX-WZA 2014 Formularze - Pełnomocnik.pdf | | | | | | | | | | |
| | HURTIMEX-WZA 2014 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf | | | | | | | | | | |
| | HURTIMEX-WZA 2014 Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | Regulamin WZA Hurtimex S.A..pdf | | | | | | | | | | |
| | Statut Hurtimex S.A..pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27s78g

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | HURTIMEX S.A. | | Lekki (lek) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 90-640 | | Łódź | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | 28 Płk. Strzelców Kaniowskich | | 42 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (42) 639 15 61 | | (42) 639 15 77, (42) 637 24 47 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | finanse@hurtimex.com.pl | | www.hurtimex.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 729 011 06 62 | | 004334784 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27s78g

Podziel się opinią

Share
d27s78g
d27s78g