Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

HYPERION S.A. - Podsumowanie emisji zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B. (45 ...

HYPERION S.A. - Podsumowanie emisji zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B. (45/2014)

Share
d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie emisji zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 4 grudnia 2014 roku zamknął z powodzeniem emisję 10.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B zabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) każda . Środki pozyskane z Emisji (zgodnie z jej celem) zostaną w całości przeznaczone na pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu ?Małopolska Sieć Szerokopasmowa?, w tym w szczególności na sfinansowanie usług firm budowlanych. Podsumowanie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B zabezpieczonych: 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 17.11.2014 ? 03.12.2014 2) data przydziału instrumentów finansowych: 04.12.2014 3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii B; 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła
redukcja zapisów; 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy: 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii B; 6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii B; 7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000 zł (jeden tysiąc zł) 8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą: 50 osób/instytucji 9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 50 osób/instytucji 10 nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję; 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 10.000.000,- zł (dziesięć milionów złotych); 13) łączne koszty emisji wyniosły: 270.000 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) w tym: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 270.000 zł (dwieście
siedemdziesiąt tysięcy zł) b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: Spółka nie zawarła umów o subemisję, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego, d) koszty doradztwa zawierają się w kosztach wskazanych w lit. a), nie zostały wyodrębnione jako osobna pozycja. e) koszty promocji oferty: nie wystąpiły. Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta jako koszty finansowe, rozliczane proporcjonalnie przez okres trwania obligacji, za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych. Łączne koszty emisji w danym okresie będą podawane w następnych raportach za kolejne okresy sprawozdawcze. 14) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy: 27 zł Emitent zamierza wprowadzić Obligacje do alternatywnego systemu obrotu (?ASO CATALYST?) organizowanego w ramach system Catalyst przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. lub przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hyperion Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HYPERION S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-535 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Trzech Krzyży | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 7350389 | | 032 6099217 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@hyperion.pl | | www.hyperion.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8133088162 | | 690694666 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu
2014-12-05 Marian Halicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2