Trwa ładowanie...
d3c3zb9
d3c3zb9
espi

HYPERION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

HYPERION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d3c3zb9
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 13 670 15 733 3 270 3 725
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -470 3 906 -112 925
Zysk (strata) brutto -899 2 616 -215 619
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej -1 547 2 457 -370 582
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -574 3 365 -137 797
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -83 -2 966 -20 -702
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 651 -100 156 -24
Przepływy pieniężne netto, razem -6 299 -1 71
Aktywa razem 132 103 112 828 31 638 26 760
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72 114 61 331 17 271 14 546
Zobowiązania długoterminowe 3 1
Zobowiązania krótkoterminowe 72 062 61 246 17 258 14 526
Kapitał własny 59 989 51 497 14 367 12 214
Kapitał zakładowy 13 501 13 501 3 233 3 202
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 59 989 51 497 14 367 12 214
EBITDA 1 150 4 113 275 974
Liczba akcji (w szt.) 13 500 779 13 500 779 13 500 779 13 500 779
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,11 0,18 -0,03 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,44 3,81 1,06 0,90
Dane dotyczące sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 7 782 6 445 1 862 1 526
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 203 2 317 -527 549
Zysk (strata) brutto -2 576 919 -616 218
Zysk (strata) netto -2 899 866 -693 205
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -571 3 154 -137 747
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -83 -2 740 -20 -649
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 651 -96 156 -23
Przepływy pieniężne netto, razem -3 318 -1 75
Aktywa razem 114 697 102 240 27 469 24 249
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 898 49 082 13 627 11 641
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 56 297 48 164 13 483 11 423
Kapitał własny 57 799 53 158 13 842 12 608
Kapitał zakładowy 13 501 13 501 3 233 3 202
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 57 799 53 158 13 842 12 608
EBITDA -765 2 456 -183 582
Liczba akcji (w szt.) 13 500 779 13 500 779 13 500 779 13 500 779
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,21 0,06 -0,05 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,28 3,94 1,03 0,93
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr - 3 - 2014GKHYPERION.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Hyperion za III kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie
data przekazania: 2014-11-13
Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-535 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Trzech Krzyży 3
(ulica) (numer)
032 7350389 032 6099217
(telefon) (fax)
sekretariat@hyperion.pl www.hyperion.pl
(e-mail) (www)
8133088162 690694666
(NIP) (REGON)
d3c3zb9

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu
2014-11-13 Marian Halicki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c3zb9

Podziel się opinią

Share
d3c3zb9
d3c3zb9