Trwa ładowanie...
d35b17j

HYPERION S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 07 października 20 ...

HYPERION S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 07 października 2015 r (34/2015)

Share
d35b17j

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 07 października 2015 r | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. przy ul. Podwale 3 lok. 18, 00-252 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000250606, NIP 813-30-88-162, REGON: 690694666, wysokość kapitału zakładowego: 32.668.611,00 zł, opłaconego w całości (?Spółka? lub ?Hyperion?), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 października 2015 r., godz. 11, które odbędzie się w Warszawie przy. ul Grzybowskiej 4 lok. 9a z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 2. Projekty uchwał. 3. Wzór pełnomocnictwa. 4. CV Maciej Przybyszewski Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie NWZ HYPERION 09092015.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA Hyperion S.A. na dzień 07 października 2015 r. | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZ Hyperion 09092015.pdf | Projekt uchwał NZW Hyperion S.A. zwołanego na dzień 07 października 2015 r. | | | | | | | | | |
| | Projekt pełnomocnictwa NWZ Hyperion 09092015.pdf | Wzór pełnomocnictwa na NWZ Hyperion S.A. w dniu 07 października 2015 r. | | | | | | | | | |
| | CV Maciej Przybyszewski NWZ Hyperion 09092015.pdf | CV kandydata na Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35b17j

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hyperion Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | HYPERION S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-252 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Podwale | | 3/18 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 254 54 23 | | 22 254 21 91 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@hyperion.pl | | www.hyperion.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8133088162 | | 690694666 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Piotr Majchrzak Prezes Zarzadu
2015-09-10 Wojciech Kruszyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35b17j

Podziel się opinią

Share
d35b17j
d35b17j