Trwa ładowanie...
d1px5ds

IDEON S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

IDEON S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1px5ds
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 127 161 686 2 895 38 396
Zysk na działalności operacyjnej (45 232) (9 981) (10 797) ( 2 370)
Zysk (strata) brutto (37 358) (51 451) (8 917) (12 218)
Zysk (strata) netto (48 724) (44 051) (11 631) ( 10 461)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 61 1 335 15 317
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (146) (1 916) (35) (455)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1) (2 390) - (568)
Przepływy pieniężne netto, razem (86) (2 971) (21) (706)
Aktywa razem 38 594 121 398 9 055 29 272
Zobowiązania 160 436 194 524 37 641 46 905
Kapitał własny (121 842) (73 126) (28 586) (17 633)
Kapitał podstawowy 343 491 343 491 80 588 82 825
Liczba udziałów/akcji w sztukach 343 490 781 343 490 781 343 490 781 343 490 781
Zysk (strata) netto na akcję (0,14) (0,13) (0,03) (0,03)
Rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (0,14) (0,13) (0,03) (0,03)
Wartość księgowa na akcję (0,35) (0,21) (0,08) (0,05)
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (0,35) (0,21) (0,08) (0,05)
Zarząd Emitenta informuje, iż w związku ze znacznym opóżnieniem realizacji procesu sprzedaży spółki zaleznej: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. z siedzibą w Śremie, procesem windykacji należności z tytułu inwestycji w Rosji, brakiem wyznaczenia terminu głosowania nad zmianą układu z Wierzycielami oraz daleko idącą redukcją zatrudnienia związana z restrukturyzacją spółki Emitenta wpływającą bezpośrednio na funkcjonowanie spółki emitenta a co za tym idzie na jej płynność i pracę audytorów - badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok 2014 przez biegłego rewidenta, zostanie ze względów technicznych ukończone do dnia 30 kwietnia 2014 roku. W tym też terminie zostanie opublikowany i przekazany raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SAR_IDEON-czerw-2014[1].pdf Sprawozdanie jednostkowe Ideon S.A. za rok 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDEON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDEON S.A. | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 782 97 00 | | 032 782 97 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | poczta@ideon.eu | | www.ideon.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340132258 | | 273544270 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2015-03-20 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds