Trwa ładowanie...
d2lu635

IGROUP - Emisja warrantów subskrypcyjnych serii H. (13/2013)

IGROUP - Emisja warrantów subskrypcyjnych serii H. (13/2013)

Share
d2lu635

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja warrantów subskrypcyjnych serii H. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka)
, postępując w zgodzie z normą art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 stycznia 2013 r., Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 453 §1 i §2 KSH oraz art. 8c ust. od 1 do 8 Statutu Spółki, podjął uchwałę o emisji 400.707.459 (słownie: czterystu milionów siedmiuset siedmiu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu) niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii H (dalej: Warranty). W/w uchwała stanowi, iż Warranty będą obejmowane nieodpłatnie przez: 1. TAVAGLIONE SERVICES LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, wpisaną do cypryjskiego rejestru handlowego pod numerem: HE 317545, 2. BLOEMER INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, wpisaną do cypryjskiego rejestru handlowego pod numerem: HE 316602, 3. CONGIO INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji na
Cyprze, wpisaną do cypryjskiego rejestru handlowego pod numerem: HE 312911, 4. W INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace na Cyprze, wpisaną do cypryjskiego rejestru handlowego pod numerem: HE 275589, tj. podmiot, którego jedynym wspólnikiem jest Pan Piotr Wiśniewski, Prezes Zarządu Spółki. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia podmiotom, o których mowa w pkt. od 1 do 4 powyżej, w drodze subskrypcji prywatnej. Jeden Warrant będzie uprawniał do zapisu na 1 (słownie: jedną) akcję serii P w kapitale zakładowym Spółki, po cenie emisyjnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. Prawa do zapisu na akcje serii P w kapitale zakładowym Spółki, które to prawa wynikają z Warrantów, będą mogły być zrealizowane nie wcześniej, niż od dnia 28 stycznia 2013 r. i nie później, niż do dnia 26 kwietnia 2013 r.. Warranty, z których prawo do objęcia akcji serii P w kapitale zakładowym Spółki nie zostało zrealizowane w tymże terminie, wygasną. Warranty zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej oraz
zostaną zapisane w rejestrze prowadzonym przez Spółkę. Mogą być one emitowane w odcinkach zbiorowych. Warranty nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym. Co istotne, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 8c ust. 7 Statutu Spółki, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki, o czym Spółka informowała w treści raportu bieżącego o numerze 12/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r., postanowił wyłączyć prawo pierwszeństwa objęcia Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawa poboru). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lu635

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu
2013-01-28 Marek Zbrojski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lu635

Podziel się opinią

Share
d2lu635
d2lu635