Trwa ładowanie...
d3irv0s
espi

IGROUP - Połączenie Spółki ze spółką zależną ? W Investments S.A. (96/2013)

IGROUP - Połączenie Spółki ze spółką zależną ? W Investments S.A. (96/2013)
Share
d3irv0s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 96 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Połączenie Spółki ze spółką zależną ? W Investments S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments Spółka Akcyjna (dawniej: Internet Group Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka" lub "Spółka Przejmująca") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość, że dnia 19 lipca 2013 roku (dzień połączenia) Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia Spółki ze spółką zależną W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000385403, dalej jako "Spółka Przejmowana"). W wyniku połączenia cały majątek Spółki Przejmowanej został przeniesiony na Spółkę Przejmującą, a Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka Przejmowana była podmiotem inwestycyjnym, angażującym się, bezpośrednio oraz poprzez spółki zależne, w rozwijanie przedsięwzięć typu greenfield, jak również w inwestycje private equity oraz venture capital. Do głównych obszarów zainteresowań biznesowych Spółki Przejmowanej należały nowe technologie, telekomunikacja
(TMT), usługi finansowe, branża energetyczna, nieruchomości, a także inne sektory gospodarki. Spółka Przejmowana, obok działalności inwestycyjnej, działała w segmencie szeroko pojętych usług finansowych. Spółka Przejmowana świadczyła m.in. usługi doradcze w zakresie pozyskiwania finansowania w formie kapitału akcyjnego oraz dłużnego, jak również aktywnie uczestniczyła w transakcjach fuzji i przejęć realizowanych głównie na rynku polskim. Ponadto Spółka Przejmowana była podmiotem zarządzającym funduszy: WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, WI Czysta Technologia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako "KSH") z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej i będzie kontynuować działalność prowadzoną dotychczas przez Spółkę Przejmowaną. Połączenie przeprowadzone zostało w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516
§ 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółce Przejmującej przysługiwało 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej) oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na podstawie Uchwały nr 45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej z dnia 29 czerwca 2013 roku oraz Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej z dnia 4 lipca 2013 roku. W opinii Zarządu Spółki Przejmującej połączenie wpłynie pozytywnie na potencjał rozwojowy Spółki, w szczególności w zakresie realizacji nowych inwestycji, pozwoli na optymalizację działalności operacyjnej, osiągnięcie dodatkowych synergii kosztowych i przychodowych związanych z zarządzaniem aktywami oraz zwiększenie zysków. Połączenie przybliży również Spółkę do realizacji celów długookresowych, w tym do osiągnięcia pozycji wiodącej firmy o profilu PE/VC działającej w
Polsce pod względem skali oraz rentowności prowadzonej działalności. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 14, w związku z § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNET GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
IGROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
022 116 66 66 022 116 66 61
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
d3irv0s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-07-22 Piotr Sawala Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irv0s

Podziel się opinią

Share
d3irv0s
d3irv0s