Trwa ładowanie...
d27vhhn
d27vhhn
espi

IGROUP - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

IGROUP - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d27vhhn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 032 5 139 249 1 283
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 132) (1 929) (515) (482)
Zysk (strata) brutto (18 998) 7 408 (4 589) 1 850
Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej (18 998) 7 408 (4 589) 1 850
Zysk (strata) netto (25 543) (86 686) (6 170) (21 648)
Zysk (strata) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (25 543) (86 686) (6 170) (21 648)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 876 3 492 695 872
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 611) (4 420) (389) (1 104)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 399) 642 (579) 160
Przepływy pieniężne netto razem (1 134) (286) (274) (71)
Aktywa razem 48 612 65 522 11 006 16 545
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 130 480 111 314 29 542 28 107
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 130 480 111 314 29 542 28 107
Kapitał własny (118 320) (92 976) (26 789) (23 477)
Kapitał zakładowy 47 454 47 454 10 744 11 982
Liczba akcji (w szt.) 39 544 977 39 544 977 39 544 977 39 544 977
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 39 544 977 39 544 977 39 544 977 39 544 977
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,48) 0,19 (0,12) 0,05
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,65) (2,19) (0,16) (0,55)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (2,99) (2,35) (0,68) (0,59)
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
2011 IG Sprawozdanie skonsolidowane GK.pdf Sprawozdanie skonsolidowane
2011 Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy
2011 List Zarządu do Akcjonariuszy.pdf List do akcjonariuszy
2011 opiniai raport do sprawozdania skonsolidowanego.pdf Opinia i raport z badania

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-03-19
INTERNET GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
IGROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
(022) 25 74 290 (0 22) 25 74 401
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
PKF Audyt SP. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d27vhhn

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Krzysztof Leśniewski Zarządca

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Adam Sobieszek Kontroler finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d27vhhn

Podziel się opinią

Share
d27vhhn
d27vhhn