Trwa ładowanie...
dpkdj41

IGROUP - Uchwała Zarządu Internet Group S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach...

IGROUP - Uchwała Zarządu Internet Group S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. (15/2013)

Share
dpkdj41

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu Internet Group S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka)
, działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 stycznia 2013 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) oraz w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. W/w uchwała zakłada: 1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 40.070.745,90 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 90/100) poprzez emisję 400.707.459 (słownie: czterystu milionów siedmiuset siedmiu tysięcy czterystu pięćdziesięciu pięciu złotych 90/100) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii P, o numerach od 000000001 do
400707459, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (dalej: Akcje Serii P), 2. iż Akcje Serii P mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, 3. iż cena emisyjna jednej Akcji Serii P wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), 4. iż Akcje Serii P uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: a. w przypadku, gdy Akcje Serii P zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczyć będą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania, b. w przypadku, gdy Akcje Serii P zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH, do końca roku obrotowego, akcje te uczestniczyć będą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane, 5. iż Akcje Serii P zostaną objęte w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii P zindywidualizowanemu inwestorowi lub
inwestorom i jej przyjęcia przez adresata (subskrypcja prywatna), 6. iż emisja Akcji Serii P będzie skierowana do inwestorów, którzy dokonają zapisów na Akcje Serii P w związku z realizacją praw wynikających z 400.707.459 (słownie: czterystu milionów siedmiuset siedmiu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu) warrantów subskrypcyjnych serii H, 7. iż umowy objęcia Akcji Serii P w ramach subskrypcji prywatnej zostaną zawarte do dnia 28 lutego 2013 r., 8. wyłączenie, w interesie Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 stycznia 2013 r., w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii P (emitowanych na podstawie przedmiotowej uchwały) przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru), 9. zmianę art. 8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.523.051,10 zł (czterdzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt jeden złotych 10/100) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda z nich, w
tym: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 52.955 (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 2.832.882 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H, i) 3.903.140 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, j) 3.817.187 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M, k) 1.160.888 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem)
akcji zwykłych na okaziciela serii N, l) 400.707.459 (czterysta milionów siedemset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P." Skuteczność przedmiotowej uchwały jest zawieszona do momentu zarejestrowania zmian z niej wynikających w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu
2013-01-28 Marek Zbrojski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

Podziel się opinią

Share
dpkdj41
dpkdj41