Trwa ładowanie...
d3crzy9

IGROUP - Zbycie akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. w upadłości układowej przez podmi...

IGROUP - Zbycie akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. w upadłości układowej przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę zarządzającą. (19/2012)

Share
d3crzy9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. w upadłości układowej przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę zarządzającą. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej (dalej: "Spółka"), zgodnie z normą art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż, zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2012 r., BCEF Investment VI Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (dalej: "BCEF"), podmiot bezpośrednio kontrolowany przez Pana Jana Ryszarda Wojciechowskiego, Prezesa Zarządu Spółki, zbył na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1) w dniu 26 marca 2012 r. 19.557 (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie 0,55 zł (słownie: zero złotych 55/100) za jedną akcję, 2) w dniu 27 marca 2012 r. 134.644 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sześćset
czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie 0,55 zł (słownie: zero złotych 55/100) za jedną akcję, 3) w dniu 28 marca 2012 r. 286.627 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie 0,59 zł (słownie: zero złotych 59/100) za jedną akcję, 4) w dniu 29 marca 2012 r. 142.856 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie 0,54 zł (słownie: zero złotych 54/100) za jedną akcję. Środki pieniężne uzyskane z tytułu sprzedaży akcji w kapitale zakładowym Spółki, zostaną przeznaczone na zapłatę za cesję wierzytelności od Ad.Net S.A. w upadłości likwidacyjnej, co ma na celu stworzenie warunków pozwalających na szybkie zakończenie postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki. Po dokonaniu w/w transakcji BCEF posiada 3.091.316 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt jeden
tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 7.54 % w tymże kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed dokonaniem w/w transakcji BCEF posiadał 3.675.000 (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 8.96 % w tymże kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3crzy9

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu
2012-04-02 Mariusz Sperczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3crzy9

Podziel się opinią

Share
d3crzy9
d3crzy9