Trwa ładowanie...
d4g8lfh

IMPERA - cofnięcie powództwa w części w związku z pozwem przeciwko G. Kopaczewskiemu (11/2015)

IMPERA - cofnięcie powództwa w części w związku z pozwem przeciwko G. Kopaczewskiemu (11/2015)

Share
d4g8lfh

| | | | | | | ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2003 | 2002 | | | | | | | | | | |
| | Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | odniesionej na wynik finansowy | | | | | | | | | | | |
| | | | odniesionej na kapitał własny | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Zwiększenia | | | | | | | | |
| | | | | odniesionena wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | | | | | | | | | | | |
| | odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | | | | | | | | | | | |
| | | | Zmniejszenia | Raport bieżący nr | | | 11 | | | | | |
| / | 2015 | | | odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | | | | | | | | | |
| | | | | | | odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | Data sporządzenia: | | 2015-04-14 | | | | | | | |
| | | | | odniesionej na wynik finansowy | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | odniesionej na kapitał własny | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | | | | | odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| IMPERA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:Zwiększenia z tytułu:- powstania różnic przejściowych- zmiany stawek podatkowych- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresuZmniejszenia z tytułu:- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)- zmiany stawek podatkowych- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystaniaOdnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywówi zobowiązań:- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanychi oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | | | | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | | | |
| | cofnięcie powództwa w części w związku z pozwem przeciwko G. Kopaczewskiemu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impera Capital S.A.(Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015 r. Pełnomocnik Emitenta przesłał do Sądu Okręgowego w Poznaniu I Wydział Cywilny, pismo przygotowawcze (replika na odpowiedź na pozew) w związku ze złożonym przeciwko Grzegorzowi Kopaczewskiemu (Pozwany) pozwem, o którym Emitent informował w dniu 13 marca 2015 roku, raportem bieżącym nr 5/2015. Pismem tym poza ustosunkowaniem się do twierdzeń i zarzutów Pozwanego Emitent cofnął w części powództwo, łącznie, co do kwoty 4.666.696 zł (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) w związku z przejęciem na własność przez Emitenta 5.000.000 akcji serii A spółki Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. z siedzibą w Barlinku o wartości 4.400.000 zł (cztery miliony czterysta złotych), o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 76 z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz w związku z tym, że kwota 266.696,00 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych), jest
dochodzona odrębnym postępowaniem. W pozostałym zakresie Emitent powództwo podtrzymał i po ograniczeniu powództwa dochodzi od Pozwanego kwoty 4.334.442,28 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote i dwadzieścia osiem gorszy) wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami ?informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wołoska | | 22A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 378 55 50 | | 22 378 55 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@imperasa.pl | | www.imperasa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2015-04-14 Andrzej Ziemiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

Podziel się opinią

Share
d4g8lfh
d4g8lfh