Trwa ładowanie...
d3tvur8
espi

IMPERA - ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii M i N (3/2015)

IMPERA - ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii M i N (3/2015)

Share
d3tvur8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IMPERA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii M i N | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. oraz jego korekty z dnia 27 lutego 2015 roku, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259), (?Rozporządzenie?) informuje, iż: 1. W dniu 02 marca 2015 roku zostały zawarte umowy o ustanowienie administratora dla blokady instrumentów finansowych i środków finansowych oraz blokady instrumentów finansowych i środków finansowych (?Umowy?). 2. Umowy zostały zawarte pomiędzy: obligatariuszami w imieniu, których działa Family Fund 2 spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako pełnomocnik, Family Fund 2 spółka z o.o. (?Administrator?), Impera Capital
S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A.- Domem Maklerskim BZ WBK. 3. Przedmiotem Umów jest udzielenie zabezpieczenia obligacji serii M i N w formie blokady aktywów, rozumianych, jako środki finansowe (gotówka, należności) oraz instrumenty finansowe , o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (?Aktywa?), zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych i na rachunkach pieniężnych Emitenta, do wysokości 200% (dwieście procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji każdej z serii, powierzenie Family Fund 2 Sp. z o.o. pełnienia funkcji administratora blokady, który zobowiązany jest do działania na rzecz obligatariuszy, jako osób trzecich, lecz we własnym imieniu w zakresie Umowy. 4. Warunki Umów nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych przez domy maklerskie w tego typu umowach. 5. Kryterium uznania Umów za znaczące jest fakt, iż łącznie wartość Aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. W wykonaniu Umów,
Emitent złożył w Banku Zachodnim WBK S.A.- Domu Maklerskim BZ WBK dyspozycję blokady Aktywów na rachunku maklerskim Emitenta do kwoty łącznej 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych) oraz udzielił Administratorowi odpowiedniego pełnomocnictwa do wykonywania wskazanych w nim czynności zmierzających do zaspokojenia wierzytelności z tytułu obligacji, w przypadku braku zaspokojenia tych wierzytelności przez Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tvur8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wołoska | | 22A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 378 55 50 | | 22 378 55 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@imperasa.pl | | www.imperasa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Andrzej Ziemiński Członek Zarządu
2015-03-03 Adam Rogaliński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tvur8

Podziel się opinią

Share
d3tvur8
d3tvur8