Trwa ładowanie...
d326ajm

INC - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

INC - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d326ajm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży ogółem 12 891 11 213 3 077 2 663
Przychody ze sprzedaży usług i towarów 1 072 1 179 256 280
Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów 645 650 154 154
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 804 5 882 -3 295 1 397
Zysk (strata) netto -11 058 8 037 -2 640 1 909
Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -1 865 -643 -445 -153
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 791 1 147 189 272
wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 2 502 4 404 597 1 046
wydatki na zakup papierów wartościowych 1 877 3 572 448 848
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 655 62 872 15
Zmiana netto stanu środków pieniężnych 2 581 547 616 130
Aktywa razem 30 850 39 602 7 238 9 549
Zobowiązania 2 336 2 428 548 585
Rezerwy 14 1 417 3 342
Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 915 4 023
Kapitał własny 28 420 35 493 6 668 8 558
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -11 058 8 037 -2 640 1 909
Liczba akcji 8 343 099 33 372 396 8 343 099 33 372 396
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -1,33 0,24 -0,32 0,06
Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -1,33 0,24 -0,32 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 3,41 1,06 0,80 0,26
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
INCskonsolidowanyraportrocznyza_2014.pdf Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INC S.A. za rok 2014
INC31122014opinia_SSF.pdf Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INC S.A.
INC31122014raport_SSF.pdf Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INC S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INC Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INC | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-830 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krasińskiego | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 851 86 77 | | 061 851 86 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@incsa.pl | | incsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 778-10-24-498 | | 630316445 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka komandytowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
2015-03-20 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
2015-03-20 Piotr Białowąs Wiceprezes Zarządu Piotr Białowąs

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Jadwiga Krajewska Kancelaria Biegłego Rewidenta Jadwiga Krajewska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

Podziel się opinią

Share
d326ajm
d326ajm