Trwa ładowanie...
d2hlmb0
d2hlmb0
espi

IndygoTech Minerals S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

IndygoTech Minerals S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2hlmb0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 456 741 825 176
Koszt własny sprzedaży 219 1 408 52 334
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 277 -2 974 305 -706
Zysk (strata) brutto -1 262 1 960 -301 465
Zysk (strata) netto jednostki dominującej -1 154 5 099 -275 1 211
Liczba udziałów/akcji w sztukach 44 310 803 44 310 803 44 310 803 44 310 803
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,03 0,12 -0,01 0,03
Aktywa trwałe 82 578 58 198 19 374 14 033
Aktywa obrotowe 6 875 6 530 1 613 1 575
Kapitał własny 53 133 47 897 12 466 11 549
Kurs EUR/PLN 2014 dla danych bilansowych 4,2623 dla danych rachunku zysku i strat 4,1893 Kurs EUR/PLN 2013 dla danych bilansowych 4,1472 dla danych rachunku zysku i strat 4,2110 Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Zobowiązania długoterminowe 24 207 8 822 5 679 2 127
Zobowiązania krótkoterminowe 12 112 8 009 2 842 1 931
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,20 1,08 0,28 0,26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -760 1 171 -181 278
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 756 424 -2307 -164
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 980 -1 611 2109 -372

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
IDG_ SSFListPrezesa_2014.pdf IDG SSF 2014_ List Prezesa Zarządu
IDGSSF2014.pdf IDGSSF2014_ Sprawozdanie Finansowe
IDGSSF2014_Opinia i Raport Biegłego.pdf IDGSSF2014_ Opinia i Raport Biegłego
IDGSSZ2014.pdf IDGSSZ2014_Sprawozdanie Zarządu
IDGSSF2014OSWIADCZENIEZARZADU.pdf IDGSSF2014_Oświadczenie Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2015-05-01
IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IndygoTech Minerals S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-116 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętokrzyska 30 lok 63
(ulica) (numer)
+48 22 629 12 47 +48 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@indygotechminerals.com www.indygotechminerals.com
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)
PKF Consult Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-01 Dariusz Janus Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2hlmb0

Podziel się opinią

Share

d2hlmb0

d2hlmb0