Trwa ładowanie...
d4m0xcc

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d4m0xcc

JUTRZENKA

Zarząd Jutrzenka Holding S.A. podał do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące skonsolidowanych wyników finansowych po czwartym kwartale 2009 roku.
Zarząd emitenta prognozuje, iż w IV kwartale 2009 roku skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej będą następujące:
- przychody ze sprzedaży osiągną wartość w przedziale od 153,5 mln zł do 163 mln zł;
- zysk operacyjny będzie mieścił się w przedziale od 14,6 mln do 15 mln zł;
- zysk EBITDA zawrze się w przedziale od 21,0 mln do 21,4 mln zł;
- zysk netto zostanie zrealizowany na poziomie od 10,1 mln do 10,5 mln zł.
Według szacunkowych wyników, tradycyjnie najlepszy dla spółki IV kwartał przyniósł znaczące wzrosty zysku operacyjnego, EBITDA oraz zysku netto w porównaniu do IV kwartału 2008.
Grupa na zakończenie roku 2009 generowała bardzo pozytywny cash flow z działalności operacyjnej co spowodowało, że dług netto na zakończenie IV kwartału wyniósł około 70 mln netto.
Zarząd uważa, że dobre wyniki IV kwartału 2009 roku pozwoliły osiągnąć w całym roku rekordowe skonsolidowane parametry finansowe Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding, których szacunki wyglądają następująco:
- przychody ze sprzedaży osiągną wartość w przedziale od 563,0 mln zł do 597,8 mln zł;
- zysk operacyjny będzie mieścił się w przedziale od 52,0 mln do 54,8 mln zł;
- zysk EBITDA zawrze się w przedziale od 78,0 mln - 80,9 mln zł;
- zysk netto zostanie zrealizowany na poziomie od 32,8 mln - 35,5 mln zł.
*BM BPH *Prognozy wyników finansowych podane przez spółkę wskazują na znaczne polepszenie sytuacji spółki w okresie IV kwartału 2009 r. oraz całego roku. Przychody ze sprzedaży, według zarządu mają znaleźć się w przedziale od -4,22% spadku do 1,71% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu w 2008 roku oraz w skali czterech kwartałów wzrosnąć od 4,5% do nawet 11%. Zysk operacyjny i netto według komunikatu przyjmie wartości dodatnie, co wobec strat w analogicznym okresie roku jest informacją pozytywną. Wyniki finansowe na poziomie przychodów i EBIT będą również lepsze od analogicznych w III kwartale 2009 roku, zatem komunikat powinien wpłynąć na lepsze od rynku zachowanie się kursu akcji na GPW, chociaż do momentu publikacji raportu wyników wpływ ten może być ograniczony.

KOLASTYNA
Zarząd spółki poinformował o podjęciu, w dniu 12 lutego 2010 roku, uchwały o odstąpieniu od uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości z dnia 20 stycznia 2010 roku (licząc się jednocześnie z konsekwencjami w postaci jego zwrotu), celem opracowania i złożenia nowego, kompletnego i opartego na rzeczywistym stanie faktycznym wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Jak jednocześnie wskazano w uzasadnieniu, zarząd prowadzi rozmowy na temat możliwości restrukturyzacji zobowiązań wobec wierzycieli oraz negocjacje z potencjalnymi inwestorami wyrażającymi chęć dokapitalizowania spółki. Zarząd wskazuje również, że przeprowadzona w ostatnich dniach analiza dokumentacji księgowej wykazała, iż liczne pozycje aktywów ujęte zostały w wartościach nie oddających nie tylko ich wartości zbywczej ale również godziwej. W tym samym dniu spółka poinformowała o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym przez spółkę Laboratorium Kosmetyczne Malwa Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach Umowy o produkcję i sprzedaż
wyrobów z dnia 1 czerwca 2009 roku, której przedmiotem jest zlecenie produkcji oraz konfekcji wyrobów kosmetycznych, według receptur Grupy Kolastyna, w tym zakup przez spółkę Malwa materiałów do produkcji wyrobów zleconych przez emitenta. (pełna treść komunikatów na www.gpwinfostrefa.pl)
BM BPH Informacja o odstąpieniu od złożenia uzupełnienia wniosku należy ocenić jako pozytywną. Jak wskazano w komunikacie, spółka prowadzi rozmowy zarówno z wierzycielami jak i z potencjalnymi inwestorami. Odstąpienie od złożenia uzupełnienia wniosku o upadłość, do którego spółka została wezwana przez sąd upadłościowy, potencjalnie przesądza o jego zwrocie do spółki. W konsekwencji, nowy wniosek, o ile sprawdzą się przesłanki wskazane przez zarząd w uzasadnieniu uchwały może opierać się na korzystniejszych, z punktu widzenia spółki warunkach. Komunikat o rozwiązaniu umowy przez LK Malwa Sp. z o.o. stanowi niekorzystną informację i wskazuje na szereg zagrożeń dla procesu restrukturyzacji związanych z potencjalnym znaczącym ograniczeniem działalności operacyjnej spółki.

d4m0xcc

PEMUG
Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. z siedzibą w Katowicach został poinformowany, że Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej "Pemug" S. A. Pan Roman Doleżał w dniu 12 lutego 2010 roku zbył w ramach transakcji pakietowej 121.500 sztuk akcji "Pemug" S. A. po cenie 1,90 zł za 1 akcję. Do dnia dokonania tych transakcji Pan Roman Doleżał posiadał 5.802.892 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 19,10% kapitału zakładowego Emitenta. Aktualnie Pan R. Doleżał posiada 5.681.392 sztuk akcji "Pemug" S. A., co stanowi 18,70% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.
BM BPH Zmniejszenie zaangażowania w KZ oraz ogólnej liczbie głosów na WZA przez osobę blisko związaną ze spółką nie jest korzystną informacją. Może to zostać odebrane przez uczestników rynku, jako objaw pogorszenia postrzegania perspektyw spółki przez znaczącego akcjonariusza. Z drugiej strony w transakcji pakietowej zostało sprzedane 0,4 p.proc. akcji, co nie stanowi istotnej zmiany zaangażowania. Informacja podana przez spółkę może mieć jednak negatywną wymowę na kształtowanie się kursu akcji spółki na dzisiejszej sesji.

KALENDARIUM Dane makro
09:15 Szwajcaria - ceny producentów i importu za styczeń (poprzednio: -2,4% r/r);
14:00 Polska – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń (poprzednio: 3,5% r/r, konsensus: 3,5% r/r).

Wydarzenia w spółkach
Impel - NZWA w sprawie umorzenia części akcji spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmian w statucie;
LUG - NWZA w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki;
Nicolas Games - NWZA o zmianach w statucie;
ZA Puławy - NWZA zwołane na wniosek Kompanii Węglowej, dotyczące zmian w składzie rady nadzorczej.

Biuro Maklerskie Banku BPH

d4m0xcc

Podziel się opinią

Share
d4m0xcc
d4m0xcc