Trwa ładowanie...
df2lgn6
giełda
16-09-2010 09:10

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek.

df2lgn6
df2lgn6

PBG/HYDROBUDOWA
Spółka poinformowała że w dniu 15 września 2010 roku jako strona negocjacji z potencjalnym inwestorem zagranicznym podpisała porozumienie, na mocy którego strony potwierdziły, że są zainteresowane nawiązaniem współpracy kapitałowej w zakresie oferowania usług na rynku budowlanym i operatorskim w Polsce oraz za granicą. Strony uzgodniły, że po zakończeniu negocjacji i w zależności od ich wyniku, w tym w szczególności w zależności od wyniku przeprowadzonego przez Inwestora due diligence, a także po uzyskaniu koniecznych i wymaganych prawem zgód, strony wspólnie dokonają transakcji, w wyniku której Inwestor nabędzie bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmiot, w którym posiada udziały: 1) akcje Hydrobudowa Polska S.A., spółki zależnej od PBG S.A., stanowiące 51% w kapitale zakładowym spółki Hydrobudowa Polska S.A. za kwotę 431.000.000 zł oraz 2) akcje APRIVIA S.A., spółki zależnej od PBG S.A., stanowiące 50,1% w kapitale zakładowym spółki APRIVIA S.A. za kwotę 75.000.000 zł. Od dnia podpisania Porozumienia, aż
do chwili jego rozwiązania albo do dnia zamknięcia transakcji lub do dnia 15 marca 2011 roku, PBG S.A. wstrzyma wszelkie działania związane oferowaniem do sprzedaży akcji Spółek będących przedmiotem niniejszego Porozumienia.
Jednocześnie PBG S.A. zadeklarowało, że po zakończeniu transakcji, PBG S.A. będzie posiadać nie mniej niż 12% akcji spółki Hydrobudowa Polska S.A. oraz 49,9% akcji APRIVIA S.A. z możliwością zwiększenia udziału w spółce Hydrobudowa Polska S.A. w przyszłości.
Porozumienie nie stanowi zobowiązania żadnej ze Stron do przeprowadzenia transakcji opisanej powyżej.
*BM BPH *Informacja o sprzedaży przez PBG pakietów akcji obu spółek stanowi zaskoczenie. Przedmiotowe, wstępne porozumienie zakłada sprzedaż pakietów kontrolnych Hydrobudowy oraz APRIVII. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży pakietu akcji Hydrobudowy, zagraniczny inwestor, którego nazwy nie ujawniono, będzie zobowiązany do ogłoszenia wezwania na akcje Hydrobudowy, którego cena – stosownie do obowiązujących regulacji – nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. Implikowana przez wynikającą z zawartego porozumienia kwotę transakcji za 51% kapitału zakładowego Hydrobudowy cena 1 akcji spółki kształtuje się na poziomie 4,01 zł, co stanowi blisko 3% premię względem kursu spółki z dnia wczorajszego.

ALCHEMIA
Zarząd spółki poinformował i zawarciu w dniu 14 września 2010 r. z ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (Sprzedającym) przedwstępnej umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Zakładu Produkcji Rur wchodzącego w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego.
Cena zakupu/sprzedaży przedmiotu umowy została ustalona jako suma ceny za majątek, za zapasy oraz inwestycje, łącznie na kwotę nie wyższą niż 125 000 000 PLN. Na poczet zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Emitent zobowiązał się wpłacić na rzecz Sprzedającego zadatek w kwocie 10 000 000 PLN. Umowa została zawarta pod następującymi warunkami zawieszającymi: a) uzyskanie przez Emitenta zgody Urzędu Konkurencji i Konsumentów oraz zgód korporacyjnych na zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, b) uzyskanie przez Sprzedającego zgody banków i zgód korporacyjnych na zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. Przyrzeczona umowa sprzedaży przedsiębiorstwa powinna zostać zawarta w terminie 45 dni od poinformowania przez strony o ziszczeniu się warunków zawieszających, nie później jednak niż do dnia 1 stycznia 2011 r. (pełna treść komunikatu na www.gpwinfostrefa.pl)

OPTIMUS
15.09 Zarząd OPTIMUS S.A. z siedzibą w Warszawie ("OPTIMUS S.A.") poinformował, że w dniu 15 września 2010 roku wpłynęło do OPTIMUS S.A. zawiadomienie od akcjonariusza spółki, Pana Zbigniewa Jakubasa o następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 ("Ustawa"), informuję, że w wyniku transakcji zbycia 548189 sztuk akcji OPTIMUS S.A. dokonanej w dniu 8 września 2010 roku przez Zbigniewa Jakubasa, stan akcji OPTIMUS S.A. posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotem zależnym- Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, osiągnął poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległ zmniejszeniu do 2953811 sztuk akcji dających prawo do 2953811 głosów, co stanowiło 4,22 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów.
Na dzień składania niniejszego zawiadomienia stan akcji OPTIMUS S.A. posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotem zależnym- Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wynosi 2439841 sztuk akcji dających prawo do 2439841 głosów, co stanowiło 3,49 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów. Przed zawarciem transakcji z dnia 8 września 2010 roku, o której mowa powyżej, stan posiadanych akcji oraz głosów w OPTIMUS S.A. przeze mnie jako podmiot dominujący wraz z podmiotem zależnym- Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wynosił 3547989 szt. akcji dających prawo do 3547989 głosów, co stanowiło 5,07 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Optimus S.A. i tyle samo głosów."

KĘTY
Zarząd Grupy Kęty S.A. zawiadomił, że w wyniku zakupu akcji spółki Grupa Kęty S.A., zawartych w dniu 7 września 2010 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, posiadając przy wcześniejszym zawiadomieniu 10,15% ogólnej liczby głosów w Spółce, zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 9 września 2010 roku Aviva OFE posiadał 1.084.551 sztuk akcji Spółki, stanowiących 11,76% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.084.551 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 11,76% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 10 września 2010 roku Aviva OFE posiadał 1.330.845 sztuk akcji Spółki, stanowiących 14,43% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.330.845 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,43 % ogólnej liczby głosów.
BM BPH Informacja, o zwiększeniu zaangażowania w akcje przez inwestora instytucjonalnego, może świadczyć o dobrym postrzeganiu perspektyw rozwoju spółki przez zarządzających. Komunikat na pozytywny charakter i powinien wpłynąć na lepsze od rynku kształtowanie się kursu akcji na GPW.

df2lgn6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
df2lgn6