Trwa ładowanie...
d1d2qgw
d1d2qgw
espi

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Podpisanie ugody z Enea S.A. (12/2014)

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Podpisanie ugody z Enea S.A. (12/2014)
Share
d1d2qgw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie ugody z Enea S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 23 września 2013 roku, Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?, ?IVMX?) informuje o podpisaniu w dniu 8 października 2014 r. pozasądowej ugody z Enea S.A. (dalej: ?ENEA?) (dalej: ?Ugoda?) mającej na celu uchylenie niepewności co do istnienia i treści wzajemnych roszczeń związanych lub wynikających z zawarcia, realizacji lub wygaśnięcia Umowy na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM, zawartej pomiędzy Emitentem a Enea S.A. w dniu 18 września 2012 r. (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2012 z dnia 19 września 2012 r.). Zgodnie z postanowieniami Ugody, Emitent zapłaci ENEA łączną kwotę 2.700.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych). Na poczet powyższej należności ENEA zaliczy kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy) stanowiącą część kwoty otrzymanej od gwaranta tytułem wypłaty z gwarancji oraz kwotę 1.200.000,00 zł
(słownie: milion dwieście tysięcy złotych) płatną w terminie do dnia 30 września 2016 roku. Celem zabezpieczenia obowiązku zapłaty przez Emitenta na rzecz ENEA kwoty 1.200.000,00 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych) (dalej: ?Zabezpieczona Wierzytelność?) zostaną ustanowione przez IVMX następujące zabezpieczenia: a) zastaw rejestrowy na rzecz ENEA na 100% udziałów w kapitale zakładowym DahliaMatic sp. z o.o., b) zastaw zwykły na rzecz ENEA na 100% udziałów w kapitale zakładowym DahliaMatic sp. z o.o., c) zastaw rejestrowy na rzecz ENEA na 100% akcji w kapitale zakładowym CTPartners d) zastaw zwykły na rzecz ENEA na 100% akcji w kapitale zakładowym CTPartners S.A., na podstawie umów zastawu rejestrowego i zwykłego zawartych pomiędzy IVMX a ENEA, które zostaną podpisane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w dniu zawarcia Ugody. e) oświadczenie IVMX o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. co do obowiązku zapłaty na rzecz ENEA Zabezpieczonej Wierzytelności,
złożone w dniu zawarcia Ugody, f) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawione przez IVMX na rzecz ENEA w dniu zawarcia Ugody, g) oświadczenie o przekazie warunkowym(w rozumieniu art. 9211 k.c.), co do kwot z tytułu dywidendy przypadającej IVMX z udziałów w kapitale zakładowym spółki DahliaMatic sp. z o.o., złożone w dniu zawarcia Ugody w formie pisemnej, h) oświadczenie o przekazie warunkowym(w rozumieniu art. 9211 k.c.), co do kwot z tytułu dywidendy przypadającej IVMX z akcji w kapitale zakładowym spółki CTPartners S.A., złożone w dniu zawarcia Ugody w formie pisemnej. Ponadto, w związku z postanowieniami Ugody, IVMX zobowiązało się do złożenia w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od otrzymania od ENEA kwoty wskazanej powyżej, oświadczenia o cofnięciu pozwu przeciwko ENEA wraz z oświadczeniem o zrzeczeniu się roszczeń dochodzonych od ENEA w tym postępowaniu. Dodatkowo w związku z Ugodą, w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia skutecznego ustanowienia na rzecz ENEA ostatniego
z zabezpieczeń, ENEA złoży oświadczenie o cofnięciu pozwu wraz z oświadczeniem o zrzeczeniu się roszczeń dochodzonych od IVMX w tym postępowaniu. O ww. postępowaniach sądowych, Emitent informował w sprawozdaniach okresowych począwszy od skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. Ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia Stron związane lub wynikające z zawarcia, realizacji lub wygaśnięcia Umowy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-460 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gottlieba Daimlera 2
(ulica) (numer)
022 440 25 00 022 440 25 01
(telefon) (fax)
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
(e-mail) (www)
5260011003 012075230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d2qgw

Podziel się opinią

Share
d1d2qgw
d1d2qgw