Trwa ładowanie...
d3r4jki
espi

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d3r4jki
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego spraowzdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 148 136 121 889 35 436 28 862
Zysk z działalności kontynuowanej -351 4 089 -84 968
Zysk brutto -1 320 4 054 -316 960
Zysk netto akcjonariuszy jedn. dominującej -1 750 2 455 -418 581
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -34 648 -20 835 -8 288 -4 934
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -597 -3 227 -143 -764
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 34 738 -412 8 310 -98
Środki pieniężne netto -507 -24 474 -121 -5 795
Aktywa razem 268 796 254 008 64 300 61 248*
Zobowiązania i rezerwy 86 144 69 598 20 607 16 782*
Kapitał własny 182 652 184 410 43 693 44 466*
Kapitał akcyjny 1 248 1 248 299 301*
Liczba akcji 12 476 705 12 476 705 12 476 705 12 476 705
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 105 279 86 230 25 184 20 419
Zysk z działalności kontynuowanej -3 873 385 -926 91
Zysk brutto -4 203 6 133 -1 005 1 452
Zysk netto z działalności kontynuowanej -3 972 5 751 -950 1 362
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 730 -17 743 -8 547 -4 201
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 352 2 706 84 641
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 34 823 140 8 330 33
Środki pieniężne netto -555 -14 897 -133 -3 528
Aktywa razem 264 741 229 132 63 403 55 250*
Zobowiązania i rezerwy 74 635 29 643 17 875 7 148*
Kapitał własny 190 106 199 489 45 529 48 102*
Kapitał akcyjny 1 248 1 248 299 301*
Liczba akcji 12 476 705 12 476 705 12 476 705 12 476 705*
Wybrane dane finansowe zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym w następujący sposób: - pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EURO według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do EURO ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2014 roku – 4,1755, 30 września 2013 roku - 4,2163 i 31 grudnia 2013 - 4,2318, - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym sprawozdaniem: od 01.01.2014 do 30.09.2014 – 4,1803; od 01.01.2013 do 30.09.2013 - 4,1472. (*) Dane bilansowe okresu porównywalnego zgodnie z § 87 ust 7 pkt. 1) stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raportokresowyIIIkwartal2014_ostateczny.pdf Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-460 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gottlieba Daimlera 2
(ulica) (numer)
022 440 25 00 022 440 25 01
(telefon) (fax)
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
(e-mail) (www)
5260011003 012075230
(NIP) (REGON)
d3r4jki

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r4jki

Podziel się opinią

Share
d3r4jki
d3r4jki