Trwa ładowanie...
d2aeyqr

INFOVIDE-MATRIX S.A. - umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarte przez In ...

INFOVIDE-MATRIX S.A. - umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarte przez Infovide-Matrix S.A. oraz jej jednostki zależne na łączną wartość umowy znaczącej (4/2015)

Share
d2aeyqr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarte przez Infovide-Matrix S.A. oraz jej jednostki zależne na łączną wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Spółka Infovide-Matrix S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 25 lutego 2015 roku informacji o zawarciu w dniu 25 lutego 2015 r. umowy pomiędzy Spółką DahliaMatic Sp. z o.o. (dalej: Wykonawca)- jednostką zależną od Infovide-Matrix S.A. a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: Zamawiający) na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dla programów Oracle usługi asysty technicznej. Wynagrodzenie za świadczenia określone w Umowie, na rzecz DahliaMatic Sp. z o.o. wyniesie 21.444.818,00 ( słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych i 00/100 ) PLN netto, powiększone o podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za korzystanie przy realizacji umowy z osób zatrudnionych u Zamawiającego w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto. Dodatkowo Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20%
łącznego wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją obowiązku dostarczenia Zamawiającemu nośników z aktualizacją w terminie wskazanym w Umowie. W innych przypadkach, kary umowne określone w Umowie nie odbiegają zasadniczo od standardów stosowanych w tego typu umowach. Jeśli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną w Umowie karę umowną, Zamawiającemu oprócz kary przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość obrotów i umów pomiędzy Infovide-Matrix S.A. oraz jej jednostkami zależnymi a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyniosła 21.460.988,00 zł netto. Umową o najwyższej wartości była opisana wyżej Umowa
zawarta pomiędzy jednostką zależną od Infovide-Matrix S.A. Spółką DahliaMatic Sp. z o.o. a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jako kryterium uznania umów za znaczące przyjęto, że łączna wartość obrotów i umów pomiędzy Infovide-Matrix S.A. oraz jej jednostkami zależnymi a Agencją Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, przekracza 10% kapitałów własnych Infovide-Matrix S.A. Szczegółowa podstawa prawna: GPW §5 ust. 1 pkt 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aeyqr

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Infovide-Matrix Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-460 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gottlieba Daimlera | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 440 25 00 | | 022 440 25 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | infovidematrix@ivmx.pl | | www.infovidematrix.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5260011003 | | 012075230 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Ewa Grygieńć-Sekścińska Prokurent samoistna

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aeyqr

Podziel się opinią

Share
d2aeyqr
d2aeyqr