Trwa ładowanie...
d3cl2sl

ING OFE miesięczna struktura aktywów

Zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia
2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych,
przedstawiamy miesięczną strukturę aktywów ING...

d3cl2sl
d3cl2sl

Zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, przedstawiamy miesięczną strukturę aktywów ING Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień wyceny 29/08/2008

1.Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 63,98%

 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne poręczane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 0,00%
 1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 5,47%
d3cl2sl

3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 0,00%

 1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym atakże notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 27,63%
 1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek nie będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a takżenotowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym , prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 0,00%
 1. Akcje NFI 0,12%
 1. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,21%
 1. Jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 0,00%
 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. St. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt.5 0,00%
 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. St. Warszawa inne niż zdematerializowane 0,00%
d3cl2sl

10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach 0,00%

 1. Obligacje, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt.5, emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 0,00%
 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem innych niż zdematerializowane 0,00%
 1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne inne niż papiery o których mowa w punktach 11 i 12 0,00%
d3cl2sl

13a. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt.5, inne niż w pkt. 9 i 11 0,00%

13b. Listy zastawne 0,48%

13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0,00%

 1. Środki pieniężne 1,75%
 1. Należności 0,36%.

kom abs/

d3cl2sl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3cl2sl