Trwa ładowanie...
d2azpsg
espi

INGBSK - Informacja Zarządu Banku w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r. (13/2014)

INGBSK - Informacja Zarządu Banku w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r. (13/2014)
Share
d2azpsg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-10
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Informacja Zarządu Banku w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. w dniu 10 kwietnia 2014 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r. Na podstawie powyższej uchwały Bank wypłaci dywidendę za 2013 r. w łącznej wysokości 572.440.000,00 zł, tj. w kwocie 4,40 zł brutto na jedną akcję. Dzień 14 maja 2014 r. ustalono jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy (dzień dywidendy), natomiast terminem wypłaty dywidendy jest dzień 3 czerwca 2014 r. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2014-04-10 Report No. 13/2014: Notice of the Bank Management Board regarding dividend payout for 2013. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. passed a resolution, on 10 April 2014, regarding dividend payout for 2013. Pursuant to the said resolution, the Bank will pay out dividend for 2013 totalling PLN 572,440,000.00, that is PLN 4.40 gross per share. 14 May 2014 was set as the date of record upon which the shareholders of record shall become entitled to the upcoming dividend payment. Payment date shall be on 3 June 2014.All shares issued by the Bank, that is 130,100,000 shares, are covered by the dividend payout. Legal grounds: §38 section 2 of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). |
|

d2azpsg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ING BANK ŚLĄSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
INGBSK Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-086 KATOWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
SOKOLSKA 34
(ulica) (numer)
032 3578592 032 3577092
(telefon) (fax)
marzena.radys@ingbank.pl www.ing.pl
(e-mail) (www)
6340135475 271514909
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2azpsg

Podziel się opinią

Share
d2azpsg
d2azpsg