Trwa ładowanie...
du4u9b2

INGBSK - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r. (8...

INGBSK - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r. (8/2014)

Share
du4u9b2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Stosownie do Art. 65 ust. 1 i 3 Ustawy o ofercie, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości przez ING Bank Śląski S.A. w 2013 r.: 1/2013 ? 11.01.2013: Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2013. 2/2013 ? 18.01.2013: Zbycie akcji Banku przez Członka Rady Nadzorczej. 3/2013 ? 18.01.2013: Wybór biegłego rewidenta. 13.02.2013: Raport kwartalny skonsolidowany Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 r. 4/2013 ? 04.03.2013: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2012 r. 5/2013 ? 06.03.2013: Postanowienie Sądu Najwyższego odmawiające przyjęcia skargi kasacyjnej w sprawie o unieważnienie uchwał Walnego Zgromadzenia. 07.03.2013: Raport Roczny ING Banku Śląskiego S.A. za 2012 r. 07.03.2013: Raport Roczny Skonsolidowany Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2012 r. 6/2013 ? 08.03.2013: Zmiany w składzie Zarządu Banku. 7/2013 ?
12.03.2013: Rekomendacja Zarządu dla Walnego Zgromadzenia dotycząca zaniechania wypłaty dywidendy za rok 2012. 8/2013 ? 18.03.2013: Raport w sprawie niestosowania przez ING Bank Śląski S.A. zasady IV.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9/2013 ? 18.03.2013: Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. 10/2013 ? 21.03.2013: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. 11/2013 ? 10.04.2013: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. 12/2013 ? 19.04.2013: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. 13/2013 ? 19.04.2013: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14/2013 ? 19.04.2013: Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A. 15/2013 ? 30.04.2013: Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. 08.05.2013: Raport kwartalny skonsolidowany Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.
za I kwartał 2013 r. 16/2013 ? 06.06.2013: Zmiana oprocentowania obligacji ING Banku Śląskiego S.A. 17/2013 ? 03.07.2013: Zawiadomienie w sprawie zwiększenia udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki. 18/2013 ? 26.07.2013: Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. ?zmiana. 07.08.2013: Raport półroczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I półrocze 2013 r. 19/2013 ? 08.08.2013: Zawiadomienie w sprawie zmniejszenia udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki. 20/2013 ? 24.09.2013: Umowa kredytowa z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. ? zmiana. 21/2013 ? 24.09.2013: Wyrok Sądu Okręgowego oddalający powództwo o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia. 06.11.2013: Raport kwartalny skonsolidowany Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za III kwartał 2013 r. 22/2013 ? 06.12.2013: Zmiana oprocentowania obligacji ING Banku Śląskiego S.A. Oryginały raportów dostępne są w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. w Katowicach ul. Sokolska 34. Treść raportów dostępna jest na
stronie internetowej Banku: www.ingbank.pl | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | 2014-03-12 report no. 08/2014: The list of regular and periodical reports submitted for public knowledge in 2013.Pursuant to Article 65 sections 1 and 3 of the Act on Public Offering, the Management Board of ING Bank Śląski S.A. would like to present a list of regular and periodical reports submitted for public knowledge by ING Bank Śląski S.A. in 2013: 1/2013 – 11.01.2013: Dates of Filing Interim Reports of ING Bank Śląski S.A. for the year 2013. 2/2013 – 18.01.2013: Disposal of the Bank’s shares by a Member of the Supervisory Board. 3/2013 – 18.01.2013: Selection of Chartered Auditor. 13.02.2013: The consolidated Quarterly Report of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. for 4Q of 2012. 4/2013 – 04.03.2013: Changed date of publication of the consolidated annual report and the annual report for 2012. 5/2013 – 06.03.2013: Decision of the Supreme Court refusing to accept the cassation appeal in the lawsuit concerning revocation of resolutions of the General Meeting. 07.03.2013: Annual Report of ING
Bank Śląski S.A. for 2012. 07.03.2013: The consolidated Annual Report of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. for 2012. 6/2013 – 08.03.2013: Changes to the Composition of the Bank Management Board. 7/2013 – 12.03.2013: Recommendation of the Management Board for the General Meeting with respect to no-dividend payment for 2012. 8/2013 – 18.03.2013: Report as regards non-application by ING Bank Śląski S.A. of rule IV.10 of the Code of Best Practice for Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange. 9/2013 – 18.03.2013: The list of regular and periodical reports submitted for public knowledge in 2012. 10/2013 – 21.03.2013: Notice of convening the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. and draft resolutions. 11/2013 – 10.04.2013: Resignation of a Supervisory Board Member of ING Bank Śląski S.A. 12/2013 – 19.04.2013: Resolutions of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. 13/2013 – 19.04.2013: Changes to the Composition of the Supervisory Board. 14/2013 – 19.04.2013: Shareholders holding
5 or more percent of votes at the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. 15/2013 – 30.04.2013: Registration of amendments to the Charter of ING Bank Śląski S.A. 08.05.2013: The consolidated Quarterly Report of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. for 1Q of 2013. 16/2013 – 06.06.2013: Change of interest for ING Bank Śląski S.A.’s bonds. 17/2013 – 03.07.2013: Notification of increase of the Shareholder’s stake in the Company’s share capital. 18/2013 – 26.07.2013: Credit Agreement with ING Commercial Finance Polska S.A. – an amendment. 07.08.2013: The consolidated Semi-Annual Report of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. for 1H of 2013. 19/2013 – 08.08.2013: Notification on decrease of a Shareholder’s stake in share capital of the Company. 20/2013 – 24.09.2013: Credit Agreement with ING Lease (Polska) Sp. z o.o. – amendment. 21/2013 – 24.09.2013: Ruling of the District Court dismissing the action for declaring invalid the General Meeting resolutions. 06.11.2013: The consolidated Quarterly
Report of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. for 3Q of 2013. 22/2013 – 06.12.2013: Change of interest for ING Bank Śląski S.A.’s bonds. The original reports are available at the seat of ING Bank Śląski S.A. in Katowice, ul. Sokolska 34. The content of the reports is available on the Bank’s website: www.ingbank.pl | | |
| | | | |

du4u9b2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du4u9b2

Podziel się opinią

Share
du4u9b2
du4u9b2