Trwa ładowanie...
d8ftlt9
espi

INGBSK - Zmiana struktury kapitału zakładowego ING Banku Śląskiego S.A. (30/2011)

INGBSK - Zmiana struktury kapitału zakładowego ING Banku Śląskiego S.A. (30/2011)

Share
d8ftlt9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana struktury kapitału zakładowego ING Banku Śląskiego S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 31 października 2011 r. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o dokonaniu wpisu zmiany struktury kapitału zakładowego Banku. Po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału zakładowego Banku kapitał ten wynosi 130.100.000,00 (sto trzydzieści milionów sto tysięcy) złotych i dzieli się na: - 92.600.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, - 37.500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. Po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału zakładowego Banku ogólna liczba głosów z wszystkich wyemitowanych przez Bank akcji wynosi 130.100.000 (sto trzydzieści milionów sto tysięcy) głosów. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9) oraz § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2011-10-31 Report no. 30/2011: Change to the structure of the initial capital of ING Bank Śląski S.A. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that on 31 October 2011 the District Court in Katowice, the 8th Commercial Division of the National Court Register issued a decision on making an entry concerning change to the structure of the Bank’s initial capital. Upon registering the change to the structure of the Bank’s initial capital, the Bank’s initial capital amounts to PLN 130,100,000.00 (one hundred thirty million one hundred thousand) and is divided into: - 92,600,000 (ninety-two million six hundred thousand) A-series bearer’s shares of the face value of PLN 1.00 (one zloty 00/100) each;- 37,500,000 (thirty-seven million five hundred thousand) B-series bearer’s shares of the face value of PLN 1 (one zloty 00/100) each. Upon registering the change to the structure of the Bank’s initial capital, the total number of votes from all shares issued by the Bank amounts to 130,100,000
(one hundred thirty million one hundred thousand) votes. Legal grounds: §5 section 1 item 9) and §15 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19.02.2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

Podziel się opinią

Share
d8ftlt9
d8ftlt9