Trwa ładowanie...
d3nz0yj
d3nz0yj
espi

INSTALKRK - Umowa znacząca ? umowa z Wings Properties Sp. z o.o. (12/2014)

INSTALKRK - Umowa znacząca ? umowa z Wings Properties Sp. z o.o. (12/2014)
Share
d3nz0yj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INSTALKRK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca ? umowa z Wings Properties Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że z dniem 25 kwietnia 2014 r. Spółka zależna Frapol Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Partner Konsorcjum, którego liderem jest Eiffage Polska Budownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, zawarła z Wings Properties Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Umowę o generalne wykonawstwo wraz z aneksem w ramach zadania pn. "Wykonanie Budynku OVO zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Podwale 82-91 (działka nr ewid. 2/2, AM ? 1 obręb 22 Południe)". Zakończenie robót zgodnie z postanowieniami umowy nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót, natomiast wartość netto robót przyjęta do realizacji przez Frapol Sp. z o.o. jako członka konsorcjum wynosi 24.215.224,00 złotych plus należny podatek VAT. Wings Properties Sp. z o.o. może dochodzić kar umownych m.in. w następujących sytuacjach: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części; opóźnienie w przekazaniu dokumentacji wykonawczej; za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po
stronie Generalnego Wykonawcy. Strony ustaliły łączny limit wszystkich kar umownych do wysokości 15% wynagrodzenia umownego, przy czym Wings Properties Sp. z o.o. może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Strony zastrzegły warunek zawieszający wejście umowy i aneksu w życie. Dla wejścia umowy w życie muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki: uzyskanie akceptacji Alior Bank S.A. (finansującego inwestycję Ovo) dla podpisanej umowy, ustanowienie gwarancji należytej realizacji umowy lub wpłata kaucji wraz z dokumentami potwierdzającymi jej cesję na Alior Bank S.A., przekazanie poręczenia korporacyjnego przez lidera konsorcjum, udzielonego przez spółkę dominującą względem lidera, natomiast aneks wchodzi w życie z chwilą uzyskania akceptacji Alior Bank S.A. Kryterium uznania umowy za znaczącą była wartość kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INSTAL KRAKÓW SA
(pełna nazwa emitenta)
INSTALKRK Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-732 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Konstantego Brandla 1
(ulica) (numer)
(012) 652 21 01 012 653 21 97
(telefon) (fax)
marketing@instalkrakow.pl www.instalkrakow.pl
(e-mail) (www)
679-008-54-87 350564042
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2014-04-25 Rafał Markiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nz0yj

Podziel się opinią

Share
d3nz0yj
d3nz0yj