Trwa ładowanie...
d319nxm
d319nxm
espi

INTEGER.PL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej oraz udzielenie poręczenia kredytu. (22/2015)

INTEGER.PL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej oraz udzielenie poręczenia kredytu. (22/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d319nxm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej oraz udzielenie poręczenia kredytu. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako ?Emitent?) informuje o zawarciu w dniu 5 maja 2015 roku przez InPost Canada Inc. z siedzibą w Toronto, Kanada (wpisaną do rejestru pod numerem 8807973), spółkę zależną od Emitenta (dalej jako "InPost Canada"), będącą kredytobiorcą oraz Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 510, ze zmianami) oraz Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego nadanego Rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535, ze zmianami), (dalej jako "BGK"), będący kredytodawcą, umowy kredytów na łączną kwotę 36.7 miliona USD. Umowa obejmuje kredyt A przeznaczony na finansowanie realizacji przez InPost Canada kontraktu eksportowego, zawieranego przez InPost Canada z Emitentem, a także kredyt B przeznaczony na finansowanie określonych wydatków operacyjnych
InPost Canada . Kredyt A o wartości 31,700,000 USD został zawarty na okres do 31 grudnia 2023 r. a kredyt B o wartości 5,000,000 USD na okres do 31 grudnia 2017 r. Oprocentowanie obu kredytów wynosi kwartalny LIBOR powiększony o marżę BGK. Odsetki karne płatne w przypadku naruszenia umowy kredytów przez InPost Canada są podwyższone o 2% w porównaniu do odsetek umownych. Zabezpieczenia ustanowione dla wierzytelności BGK są standardowe dla tego rodzaju transakcji - obejmują m.in.: zabezpieczenia na aktywach InPost Canada ustanowione pod prawem kanadyjskim oraz opisane poniżej: umowę podporządkowania oraz poręczenie udzielane przez Emitenta. Ponadto, umowa kredytów zawiera warunki wykorzystania obu kredytów standardowe dla tego rodzaju finansowania, a także nakłada na InPost Canada obowiązek utrzymywania określonych wskaźników finansowych tj. wskaźnika obsługi długu oraz wskaźnika odnoszącego się do maksymalnego poziomu lewaru finansowego w InPost Canada. Jako zabezpieczenie kredytów, Emitent zawarł w dniu 5
maja 2015 roku z BGK, za rynkowym wynagrodzeniem płatnym przez InPost Canada, umowę poręczenia za zobowiązania InPost Canada z tytułu umowy kredytów. Maksymalna kwota poręczenia wyrażona w dolarach amerykańskich wg kursu NBP z dnia 05 maja 2015 roku wynosi 181 025 000. zł. Maksymalny okres trwania poręczenia to 31 grudnia 2026 r. Dodatkowym zabezpieczeniem kredytów jest umowa podporządkowania. Została ona zawarta w dniu 5 maja 2015 roku m.in. przez Emitenta jako wierzyciela podporządkowanego, InPost Canada jako kredytobiorcę oraz BGK. Umowa przewiduje podporządkowanie spłaty zobowiązań Emitenta wobec InPost Canada spłacie zobowiązań InPost Canada z tytułu wyżej opisanej umowy kredytów. Dodatkowo Emitent zobowiązał się do udzielania spółce InPost Canada dalszego wsparcia finansowego przez umożliwienie InPost Canada korzystania ze środków pieniężnych (w formie pożyczek wspólnika lub podwyższenia kapitału zakładowego) na łączną kwotę nie wyższą niż 18 milionów USD. Emitent będzie uprawniony do żądania spłaty
jakichkolwiek wierzytelności od InPost Canada dopiero po spłacie przez InPost Canada jego zobowiązań z tytułu umowy kredytów. Oprócz standardowego podporządkowania spłaty bieżących wierzytelności Emitenta wobec InPost Canada, Emitent zobowiązał się do wsparcia finansowego InPost Canada w okresie trwania zobowiązań kredytowych wobec BGK, to jest w okresie trwającym nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 roku. Umowa kredytów została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość w łącznej kwocie 133 milionów zł, będącej równowartością 36.7 miliona USD wg kursu NBP z dnia 05 maja 2015 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTEGER.PL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-624 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Malborska 130
(ulica) (numer)
(0 12) 619 98 00 (0 12) 619 98 01
(telefon) (fax)
biuro@integer.pl www.integer.pl
(e-mail) (www)
6782881784 356590980
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319nxm

Podziel się opinią

Share
d319nxm
d319nxm