Trwa ładowanie...
d2u39gi
d2u39gi
espi

INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Spółki. (46/2014)

INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Spółki. (46/2014)
Share
d2u39gi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Prezesa Zarządu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2014 roku otrzymał od Prezesa Zarządu Emitenta Rafała Brzoski zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Spółki, zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej 33 1/3% oraz 33% ogólnej liczby głosów, a także zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów o następującej treści: ZAWIADOMIENIE O POŚREDNIM ZBYCIU AKCJI Działając jako Prezesa Zarządu Spółki INTEGER.PL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka lub Emitent), tj. osoba zarządzająca w rozumieniu art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 17 kwietnia 2014 roku spółka zależna A&R Investments Limited z siedzibą w Gzira na Malcie złożyła zlecenia sprzedaży 888.862 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych
na okaziciela INTEGER.PL S.A. w transakcjach pakietowych zawieranych na rynku regulowanym za cenę w wysokości 250 zł za jedną akcję. Transakcje te zostały rozliczone w dniu 24 kwietnia 2014 roku. ZAWIADOMIENIE O ZMNIEJSZENIU DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONIŻEJ 33 1/3% ORAZ 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW, A TAKŻE ZMIANIE DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 10% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 2% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW Ponadto na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję iż w wyniku sprzedaży przez A&R Investments Limited 888.862 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela INTEGER.PL S.A., doszło do zmniejszenia dotychczas posiadanego przeze mnie (bezpośrednio i pośrednio za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) udziału poniżej 33 1/3% oraz poniżej 33% ogólnej liczby głosów, a także zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad
10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów. Równocześnie przekazuje następujące informacje: Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Przed zmianą posiadałem: 1. bezpośrednio 7.400 (siedem tysięcy czterysta) akcji Emitenta stanowiących 0,11% kapitału zakładowego Emitenta i dających prawo do 7.400 (siedem tysięcy czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Procentowy udział w ogólnej liczbie tych akcji wynosił 0,11%; 2. pośrednio (za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) 2.303.419 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) akcji Emitenta stanowiących 33,50% kapitału zakładowego Emitenta i dających łącznie prawo do 2.303.419 (dwa miliony trzysta trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów tych akcji wynosił 33,50%; 3.
łącznie (zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio) 2.310.819 (dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset dziewiętnaście) akcji Emitenta stanowiących 33,61% kapitału zakładowego Emitenta i dających łącznie prawo do 2.310.819 (dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów tych akcji wynosił 33,61%; Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Aktualnie posiadam: 1. bezpośrednio 7.400 (siedem tysięcy czterysta) akcji Spółki stanowiących 0,11% kapitału zakładowego Emitenta i dających prawo do 7.400 (siedem tysięcy czterysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie tych akcji wynosi 0,11%; 2. pośrednio (za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) 1.414.557 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem)
akcji Spółki stanowiących 20,57% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie prawo do 1.414.557 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosi 20,57%. 3. łącznie (zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio) 1.421.957 (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki stanowiących 20,68% kapitału zakładowego Emitenta i dających łącznie prawo do 1.421.957 (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów tych akcji wynosi 20,68%; Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki Spółka zależna A&R Investments Limited z siedzibą w Gzira na Malcie aktualnie posiada 1.414.557 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki
stanowiących 20,57% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie prawo do 1.414.557 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosi 20,57%. Osoby, o których mowa w art. 87 ustęp 1 punkt 3 litera c Ustawy o Ofercie - brak Równocześnie niniejszym informuję, iż po sprzedaży 888.862 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) przez A&R Investments Limited zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, A&R Investments Limited zamierza objąć 888.862 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) emitowanych przez Integer.pl S.A. akcji nowej emisji serii L za cenę emisyjną w wysokości 250 zł za każdą akcję serii L. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTEGER.PL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-624 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Malborska 130
(ulica) (numer)
(0 12) 619 98 00 (0 12) 619 98 01
(telefon) (fax)
biuro@integer.pl www.integer.pl
(e-mail) (www)
6782881784 356590980
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u39gi

Podziel się opinią

Share
d2u39gi
d2u39gi