Trwa ładowanie...
dj826yt
espi

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem BPS (22/2013)

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem BPS (22/2013)
Share
dj826yt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem BPS | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2011, 30/2012, 33/2012 oraz 18/2013 Interbud-Lublin S.A. (Emitent, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 16 września 2013 r. Emitent zawarł z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneks do umowy kredytowej, o której mowa w ww. raportach bieżących, ustanawiający nową treść tej umowy (Umowa). Na podstawie aneksu wartość kredytu uległa zwiększeniu z kwoty 7 mln zł do 12 mln zł. Kredyt został udzielony na okres do dnia 22 sierpnia 2014 r. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - hipoteka umowna łączna do kwoty 7 mln zł, ustanowiona na nieruchomości położonej w Lublinie, ul. Turystyczna 36 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2011, - hipoteka umowna do kwoty 6 mln zł (poprzez zwiększenie wpisu hipoteki umownej z kwoty 3,46 mln zł, o której mowa w raporcie
bieżącym nr 2/2013 do kwoty 6 mln zł) na udziale wynoszącym 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie, ul. Zemborzyckiej oraz w takiej samej części we własności budynków i urządzeń znajdujących się na tej działce, należącym do INTERBUD-LUBLIN S.A., - hipoteka umowna łączna do kwoty 4,6 mln zł, która zostanie ustanowiona na nieruchomościach gruntowych położonych w Lublinie w rejonie ul. Willowej oraz w rejonie ul. Tarasowej, - inne hipoteki umowne o wartościach nie przekraczających 10% kapitałów własnych Emitenta każda, łącznie do kwoty 5,9 mln zł, ustanowione na nieruchomościach gruntowych położonych w Lublinie, przy ulicach Relaksowej i Droga Męczenników Majdanka, - weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego przez Oddział Regionalny w Lublinie Banku BPS S.A., - oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, złożone w trybie art. 97 Prawa bankowego, - gwarancja
spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej, z której korzysta Kredytobiorca, maksymalnie do kwoty 1,15 mln zł. Bank BPS może wypowiedzieć Umowę, obniżyć kwotę kredytu oraz/lub zażądać dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu m.in. w przypadku utraty przez Emitenta zdolności kredytowej albo niedotrzymania przez Emitenta warunków udzielenia kredytu określonych w Umowie przy czym okres wypowiedzenia, o wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością Kredytobiorcy - 7 dni. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I półrocza 2013 r. wynosiły 60,7 mln zł. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-207 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Turystyczna 36
(ulica) (numer)
(81)7463407 (810 7464465
(telefon) (fax)
info@interbud.com.pl www.interbud.com.pl
(e-mail) (www)
712-015-22-42 008020841
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Krzysztof Jaworski Prezes Zarządu
2013-09-16 Jacek Drozd Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj826yt

Podziel się opinią

Share
dj826yt
dj826yt