Trwa ładowanie...
d4m0n94

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy o roboty budowlane (11/2015)

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy o roboty budowlane (11/2015)

Share
d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy o roboty budowlane | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Zlecający) informuje, iż w dniu 19 marca 2015 r. spółka zależna INTERBUD-BUDOWNICTWO S.A. (Spółka Zależna) zawarła z Mota-Engil CE S.A. (Wykonawca) umowę o roboty budowlane (Umowa). Przedmiot Umowy obejmuje m.in. wykonanie robót drogowych i sieciowych wg dokumentacji projektowej niezbędnych dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej inwestycji polegającej na budowie Centrum Handlowo-Usługowego Al. Kraśnickiej, ul. Jana Pawła II i ul. Gęsiej w Lublinie. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i standardami w nim opisanymi, obowiązującymi normami, przepisami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, materiałami przetargowymi oraz ewentualnie wszystkimi niezbędnymi do zakończenia i uzyskania odbioru końcowego robotami. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu Umowy wynosi 9 mln zł netto (Wynagrodzenie). Termin zakończenia robót został uzgodniony na 30 września 2015 r., przy czym Wykonawca zobowiązał się do wykonania części prac do
dnia 30 czerwca 2015 r. Wykonawca udzieli Spółce Zależnej gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy w wymiarze trzech lat i jednego miesiąca licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zgodnie z Umową. Umowa przewiduje przypadki zapłaty kar przez Wykonawcę na rzecz Spółki Zależnej m.in. za niedotrzymanie uzgodnionego terminu realizacji robót budowlanych, nieterminowe usunięcie wad i usterek. Jednocześnie za odstąpienie od umowy bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn zależnych od Spółki Zależnej spółka ta zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Maksymalna wysokość kar nie może jednak wynosić więcej niż 10% wartości Wynagrodzenia. Strony zastrzegły sobie przy tym prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych. Jednocześnie
Emitent informuje, że w okresie ostatnich dwunastu miesięcy pomiędzy Spółką Zależną oraz Wykonawca zawarta została jedna umowa o roboty budowlane wartości 0,3 mln zł netto. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-207 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Turystyczna | | 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (81) 7463407 | | (81) 7464465 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@interbud.com.pl | | www.interbud.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 712-015-22-42 | | 008020841 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Marek Borowiec Prezes Zarządu
2015-03-20 Krzysztof Jaworski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94