Trwa ładowanie...
d2obgk9

INTERCARS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

INTERCARS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d2obgk9
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 940 390 3 513 487 940 584 834 359
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 227 061 193 253 54 200 45 892
Zysk (strata) brutto 205 865 171 076 49 141 40 626
Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominujacą 177 370 147 814 42 339 35 102
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -25 085 101 649 -5 988 24 139
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -70 623 -38 596 -16 858 -9 166
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 112 559 -49 804 26 868 -11 827
Przepływy pieniężne netto, razem 16 851 13 249 4 022 3 146
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 12,52 10,43 2,99 2,48
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 12,52 10,43 2,99 2,48
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.12.2014 i 31.12.2013
Aktywa, razem 2 037 855 1 696 589 478 112 409 093
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 970 811 792 846 227 767 191 176
Zobowiązania długoterminowe 415 918 50 074 97 581 12 074
Zobowiązania krótkoterminowe 554 893 742 772 130 186 179 102
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 1 067 044 903 743 250 345 217 916
Kapitał zakładowy 28 336 28 336 6 648 6 833
Liczba akcji (w szt.) 14 168 100 14 168 100 14 168 100 14 168 100
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 75,31 63,79 17,67 15,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 75,31 63,79 17,67 15,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,71 0,00 0,17 0,00
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 397 220 3 067 579 810 928 728 468
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 84 047 96 027 20 062 22 804
Zysk (strata) brutto 113 697 164 487 27 140 39 061
Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominującą 100 315 145 784 23 946 34 620
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -34 820 -5 355 -8 312 -1 272
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 848 17 675 3 783 4 197
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 257 -9 308 5 552 -2 210
Przepływy pieniężne netto, razem 4 284 3 012 1 023 715
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 7,08 10,29 1,69 2,44
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 7,08 10,29 1,69 2,44
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.12.2014 i 31.12.2013
Aktywa, razem 1 861 012 1 629 695 436 622 392 963
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 926 149 785 089 217 289 189 306
Zobowiązania długoterminowe 462 668 60 294 108 549 14 538
Zobowiązania krótkoterminowe 463 481 724 795 108 740 174 767
Kapitał własny 934 863 844 606 219 333 203 657
Kapitał zakładowy 28 336 28 336 6 648 6 833
Liczba akcji (w szt.) 14 168 100 14 168 100 14 168 100 14 168 100
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 65,98 59,61 15,48 14,37
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 65,98 59,61 15,48 14,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,71 0,00 0,17 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr 4Q2014 Inter Cars.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2obgk9

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTER CARS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERCARS | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-903 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powsińska | | 64 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 714-19-16 | | 714-19-18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bzarzadu@intercars.com.pl | | intercars.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 118-14-52-946 | | 014992887 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Krzysztof Soszyński Wiceperezes Zarządu
2015-03-02 Piotr Zamora Prokurent Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2obgk9

Podziel się opinią

Share
d2obgk9
d2obgk9