Trwa ładowanie...
d3x6f8b
espi

INTERCARS - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (6/2013)

INTERCARS - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (6/2013)
Share
d3x6f8b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Inter Cars S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanej przez niego ogólnej liczby głosów w Spółce, o następującej treści: "Działając na podstawie art. 69 ust 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 185, poz. 1538) ("Ustawa o Ofercie") niniejszym zawiadamiam, że w dniu 22 stycznia 2013 r. dokonałem poza sesyjnej, pakietowej transakcji sprzedaży akcji spółki Inter Cars S.A. w ilości 30.000 szt. (słownie: trzydzieści tysięcy sztuk) po cenie 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 2.550.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W związku z tym posiadany przeze mnie udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zmniejszeniu. W
wyniku opisanego powyżej zdarzenia posiadam obecnie łącznie 1.402.370 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących łącznie 9,90% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 1.402.370 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 9.90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed opisanym powyżej zdarzeniem posiadałem łącznie 1.432.370 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących łącznie 10,11% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 1.432.370 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 10,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powsińska 64
(ulica) (numer)
714-19-16 714-19-18
(telefon) (fax)
bzarzadu@intercars.com.pl intercars.com.pl
(e-mail) (www)
118-14-52-946 014992887
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Robert Kierzek Prezes Zazrądu
2013-01-25 Wojciech Milewski Członek Zazrądu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x6f8b

Podziel się opinią

Share
d3x6f8b
d3x6f8b