Trwa ładowanie...
d3yan1a

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany wysokości kapita ...

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału docelowego i warunkowego (13/2015)

Share
d3yan1a

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERNET MEDIA SERVICES S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału docelowego i warunkowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Media Services S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 4 marca 2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26 lutego 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału docelowego Spółki oraz zmiany wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Zmiana wysokości kapitału docelowego Spółki wynika z udzielenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, przez emisję do 3 300 000 (trzy miliony trzysta tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych. Powyższa zmiana w statucie Spółki została przyjęta Uchwałą nr 7 z dnia 19 lutego 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. (o treści uchwał podjętych na NWZA w dniu 19 lutego b.r. Spółka
informowała komunikatem ESPI 10/2015). Dotychczasowa wartość kapitału docelowego w wysokości 115.000,00 (sto piętnaście tysięcy) złotych, wynikała z udzielenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przez emisję do 5 750 000 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 115.000 (sto piętnaście tysięcy) złotych (Uchwała nr 5 z dnia 29 kwietnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki). Upoważnienie zgodnie z art. 444 Kodeksu spółek handlowych straciło ważność. Zmianie uległa także wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wysokość warunkowego kapitału zakładowego Spółki uległa zmniejszeniu do kwoty 7.100 (siedem tysięcy sto) złotych. Zmiana ta nastąpiła w związku z realizacją uprawnień do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych w ramach Programu
Motywacyjnego II w Grupie Kapitałowej Internet Media Services. Wskutek zarejestrowania opisanych wyżej zmian ogólna liczba głosów w Spółce nie zmieniła się. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wykaz wszystkich zarejestrowanych zmian w Statucie. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Statucie IMS S.A.pdf | Zmiany w Statucie IMS S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yan1a

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | INTERNET MEDIA SERVICES S.A. | | Media | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 366 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 22 870 67 76 | | +48 22 870 67 33 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 525-22-01-663 | | 016452416 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
2015-03-04 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yan1a

Podziel się opinią

Share
d3yan1a
d3yan1a