Trwa ładowanie...
dymh955

INTROL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze Spółką Energetyczną JASTRZĘBIE S.A. (5/2011)

INTROL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze Spółką Energetyczną JASTRZĘBIE S.A. (5/2011)

Share
dymh955

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej ze Spółką Energetyczną JASTRZĘBIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTROL S.A. informuje, iż w dniu 8 lutego 2011 r. podpisano pomiędzy Spółką Energetyczną JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ("Zamawiającym") a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach ("Wykonawcą") umowę znaczącą.Przedmiotem umowy jest kompleksowa budowa zamkniętej instalacji pneumatycznego podawania biomasy do kotłów OP-140 w Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A., na terenie Elektrociepłowni Zofiówka w systemie "pod klucz".Wartość przedmiotu umowy wynosi 9 900 000 PLN netto (12 177 000 PLN brutto).Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w uzgodnionym terminie, jednak nie później niż do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 5 miesięcy od dnia uprawomocnienia się pozwolenia na budowę lub od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, w zależności od tego który z terminów jest późniejszy.W umowie został zawarty szczegółowy harmonogram wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów wykonania umowy pod
szczególnymi warunkami opisanymi w umowie.Zgodnie z postanowieniami umowy, Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:1. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy: 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki;2. W przypadku nieterminowego wykonania naprawy gwarancyjnej: 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki;3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z powodów leżących tylko po stronie Wykonawcy: 10% wynagrodzenia umownego netto;4. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z powodów leżących tylko po stronie Wykonawcy: 10% wynagrodzenia umownego netto;5. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikłe z niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.Zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający może zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne:1. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z powodów leżących tylko po stronie Zamawiającego: 10% wynagrodzenia umownego netto.Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym w przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokrywają rzeczywistej szkody.Pozostałe warunki nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza wartość 10 % kapitałów własnych INTROL S.A.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dymh955

| | | INTROL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTROL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-519 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | T.Kościuszki | | 112 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7890022 | | 032 7890175 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | introlsa@introl.pl | | www.introlsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340030925 | | 272043375 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu
2011-02-09 Stanisław Jurczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955