Trwa ładowanie...
d4ml7e1
d4ml7e1
espi

INVENTI S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta (...

INVENTI S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta (12/2013)
Share
d4ml7e1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVENTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 22 lipca 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 160 ust. 1 oraz ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od akcjonariusza Wojciecha Batusiewicza, który do dnia 19 lipca 2013 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej INVENTI S.A., o następującej treści: "Niniejszym jako członek Rady Nadzorczej spółki INVENTI S.A. siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwanej również ,,INVENTI") zawiadamiam na podstawie Art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Art. 160 ust.1 i ust.5 - Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ze w dniu w dniu 11 lipca 2013 roku na podstawie zawartych poza
rynkiem regulowanym umów sprzedaży akcji na okaziciela spółki INVENTI S.A. zbyłem łącznie 3.000.000 (słownie: trzy miliony) sztuk akcji za łączną cenę 720.000,00 złotych (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) dalej zwanej ,,transakcją". Ponadto wskazuję, że przed w/w transakcja posiadałem 4.679.524 (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje spółki INVENTI S.A. dalej zwanej "INVENTI" uprawniających do 4.679.524 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INVENTI, stanowiących 16,94% (słownie: szesnaście i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INVENTI. W skutek zawarcia w/w transakcji zmniejszył się mój stan posiadania akcji INVENTI, który w jej wyniku wynosi 1.679.524 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INVENTI, stanowiących 6,08% (słownie: sześć i osiem
setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INVENTI. Jednocześnie informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d4ml7e1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Tadeusz Kołosowski Prezes Zarządu
2013-07-22 Zdzisław Zachwieja Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ml7e1

Podziel się opinią

Share
d4ml7e1
d4ml7e1