Trwa ładowanie...
d4c1h1q
d4c1h1q
espi

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestyc...

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (28/2013)
Share
d4c1h1q
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2013-12-31
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2013-12-31
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ S.A. 2. inne domy maklerskie Warszawa ul. Żurawia 6/12
1. W Biurze Maklerskim Banku BGŻ S.A. będzie można składać zlecenia umorzenia certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów. Zlecenia będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.: www.investors.pl, zakładka Investor CEE FIZ -> Prospekt, oraz na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku BGŻ : www.bmbgz.pl . 2. W przypadku certyfikatów, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim zlecenia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty. 3. Zlecenie wykupienia powinno zostać złożone nie później niż na miesiąc przed Dniem Wykupu, w którym ma nastąpić wykupienie Certyfikatów tj. najpóźniej do 30 listopada 2013 r.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TRUE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2013
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2013-10-24
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ Investors TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
22 378 91 00 22 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-000-77-00 141018278 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d4c1h1q

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
W pierwotnej treści raportu bieżącego nr 28/2013 z dnia 2 października 2013 roku wskutek oczywistej omyłki pisarskiej błędnie wskazano termin rozpoczęcia i zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jako 31 października 2013 roku. Zgodnie z art. 2 Statutu Funduszu "Dzień wykupu" stanowi ostatni Dzień Wyceny w każdym z czterech miesięcy: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień, każdego roku kalendarzowego. W związku z powyższym najbliższy termin rozpoczęcia i zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych przypada na dzień 31 grudnia 2013 roku. W pierwotnej treści raportu bieżącego nr 28/2013 z dnia 2 października 2013 roku również wskutek oczywistej omyłki pisarskiej błędnie wskazano w pkt 3 informacji dodatkowej termin złożenia zlecenia wykupienia jako 31 sierpnia 2013 r., natomiast poprawnym terminem jest dzień 30 listopada 2013 roku.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2013-10-24 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu
2013-10-24 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4c1h1q

Podziel się opinią

Share
d4c1h1q
d4c1h1q