Trwa ładowanie...
d1hmow6
espi

INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem...

INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych (20/2013)
Share
d1hmow6
TREŚĆ RAPORTU:
data rozpoczęcia subskrypcji 2013-02-07
data zakończenia subskrypcji 2013-02-22
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych 2013-02-27
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją 400 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji 216
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 216
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane 2 464,67
waluta PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją 5
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji 5
wartość przeprowadzonej subskrypcji 532 368,72
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE
określenie transzy stopa redukcji liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Seria AF Nie było redukcji. 5 5
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ
nazwa (firma) subemitenta liczba certyfikatów inwestycyjnych faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
nie dotyczy
INFORMACJE O KOSZTACH
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 48 600,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 23 600,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 25 000,00
d) koszty promocji oferty 0,00
(inne typy kosztów)
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją 0,12
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta Powyższe koszty zostaną w całości pokryte przez Towarzystwo i nie pomniejszą wpływów Funduszu z emisji.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2013
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2013-02-27
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
22 378 91 00 22 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1070005256 140716572 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d1hmow6

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2013-02-27 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu
2013-02-27 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1hmow6

Podziel się opinią

Share
d1hmow6
d1hmow6