Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z ...

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych (19/2011)
Share
d31m8t7
TREŚĆ RAPORTU:
data rozpoczęcia subskrypcji 2011-01-07
data zakończenia subskrypcji 2011-01-31
data przydziału certyfikatówinwestycyjnych 2011-02-08
liczba certyfikatów inwestycyjnychobjętych subskrypcją 200 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, naktóre złożono zapisy w ramach subskrypcji 2 795
liczba certyfikatów inwestycyjnych, którezostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 2 549
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjnebyły obejmowane 1 456,10
waluta PLN
liczba osób, które złożyły zapisy nacertyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją 191
liczba osób, którym przydzielonocertyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji 164
wartość przeprowadzonej subskrypcji 3 711 598,90
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNETRANSZE
określenie transzy stopa redukcji liczba osób, które złożyły zapisy nacertyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją liczba osób, którym przydzielonocertyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
jedna transza serii D nie było redukcji 191 164
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLICERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ
nazwa (firma) subemitenta liczba certyfikatów inwestycyjnych faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
nie dotyczy
INFORMACJE O KOSZTACH
łączne określenie wysokości kosztów,które zostały zaliczone do kosztów emisji 224 000,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 75 000,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 25 000,00
d) koszty promocji oferty 124 000,00
(inne typy kosztów)
średni koszt przeprowadzenia subskrypcjiprzypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją 1,12
metody rozliczenia kosztów w księgachrachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta Powyższe koszty zostaną w całości pokryte przez Towarzystwo i niepomniejszą wpływów Funduszu z emisji.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-02-09
INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
22 378 91 00 22 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1080003744 141164519 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d31m8t7

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-02-09 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu
2011-02-09 Beata Sax Członek Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7