Trwa ładowanie...
d3sn27s
espi

IZOSTAL S.A. - Raport kwartalny Q 3/2014

IZOSTAL S.A. - Raport kwartalny Q 3/2014
Share
d3sn27s
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 139 187 262 707 33 296 62 207
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 203 13 075 766 3 096
Zysk (strata) brutto 4 101 13 902 981 3 292
Zysk (strata) netto 3 358 11 218 803 2 656
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 068 3 915 734 927
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 906 -2 365 -2 130 -560
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 978 -10 824 -1 191 -2 563
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów -10 816 -9 274 -2 587 -2 196
Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) 0,10 0,34 0,02 0,08
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,10 0,34 0,02 0,08
Stan na 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa razem 248 092 242 790 59 416 58 543
Zobowiązania długoterminowe 39 675 30 367 9 502 7 322
Zobowiązania krótkoterminowe 46 665 50 100 11 176 12 080
Kapitał własny 161 752 162 323 38 738 39 140
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób: pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych, zysk (strata) na akcję zwykłą oraz rozwodniony zysk (strata) na akcję zwykłą za trzy kwartały 2014 r. (trzy kwartały 2013 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca trzech kwartałów. Kurs ten wyniósł na 1 EURO = 4,1803 zł (1 EURO = 4,2231 zł). Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30.09.2014 roku - 1 EURO = 4,1755 zł (na 31.12.2013 roku - 1 EURO = 4,1472 zł).
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RAPORT IIIQ2014.pdf Raport za III kwartał 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna 3
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)
d3sn27s

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2014-11-12 Marek Matheja Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sn27s

Podziel się opinią

Share
d3sn27s
d3sn27s