Trwa ładowanie...
d1ywush

IZOSTAL S.A. - Raport roczny R 2013

IZOSTAL S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d1ywush
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 323 427 459 421 76 806 110 078
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 905 29 147 3 777 6 984
Zysk (strata) brutto 16 382 25 206 3 890 6 039
Zysk (strata) netto 13 210 20 306 3 137 4 865
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 346 20 476 795 4 906
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 679 -18 329 -2 061 -4 392
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 823 -18 531 -3 283 -4 440
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów -19 156 -16 384 -4 549 -3 926
Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) 0,40 0,62 0,10 0,15
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,40 0,62 0,10 0,15
Stan na: 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa razem 242 790 280 803 58 543 68 686
Zobowiązania długoterminowe 30 367 42 309 7 322 10 349
Zobowiązania krótkoterminowe 50 100 83 479 12 080 20 420
Kapitał własny 162 323 155 015 39 140 37 918
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób: pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych, zysk (strata) na akcję zwykłą oraz rozwodniony zysk (strata) na akcję zwykłą za 2013 r. (2012 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,2110 zł (1 EURO = 4,1736 zł). Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31.12.2013 roku - 1 EURO = 4,1472 zł (na 31.12.2012 roku - 1 EURO = 4,0882 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
LIST PREZESA ZARZĄDU IZOSTAL S.A.pdf List Prezesa Zarządu Izostal S.A.
RAPORT ROCZNY IZOSTAL S.A. ZA 2013 ROK.pdf Raport Roczny Izostal S.A. za 2013 rok
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego Izostal S.A.
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego Izostal S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | IZOSTAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 47-120 | | Zawadzkie | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Polna | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (77) 405 65 00 | | (77) 405 65 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@izostal.com.pl | | www.izostal.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 756-00-10-641 | | 530884678 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 MAREK MAZUREK PREZES ZARZĄDU
2014-03-21 MICHAŁ PIETREK WICEPREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 MAREK MATHEJA DYREKTOR FINANSOWY/GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

Podziel się opinią

Share
d1ywush
d1ywush