Trwa ładowanie...
d12wizq
espi

JHM DEVELOPMENT S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku. (3/2013)

JHM DEVELOPMENT S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku. (3/2013)

Share
d12wizq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JHM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2013 skonsolidowanych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2013 roku zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. niniejszym podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013: I. Skonsolidowane raporty kwartalne: - za I kwartał 2013r. ? 29 kwietnia 2013 r. - za III kwartał 2013r. ? 08 listopada 2013 r. Zgodnie z § 102 pkt 1
Rozporządzenia JHM DEVELOPMENT S.A. nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku. Zgodnie z § 101 pkt 2 Rozporządzenia JHM DEVELOPMENT S.A. nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2012r. ? 11 marca 2013 r. III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2013r. ? 19 sierpnia 2013 r. W związku z powyższymi terminami publikacji raportów okresowych, Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. informuje o istnieniu następujących okresów zamkniętych w 2013 roku: ? 11 stycznia 2013 r. ? 11 marca 2013 r. (do momentu publikacji raportów okresowych) ? okres zamknięty związany z publikacją raportów rocznych za rok obrotowy 2012 (jednostkowy i skonsolidowany); ? 15 kwietnia 2013 r. ? 29 kwietnia 2013 r. (do momentu publikacji raportu okresowego) ? okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.; ? 19 lipca 2013 r. ? 19 sierpnia 2013 r. ? (do momentu publikacji raportów okresowych) ? okres zamknięty związany z
publikacją raportów półrocznych za I półrocze 2013 r.; ? 25 października 2013 r. ? 08 listopada 2013 r. ? (do momentu publikacji raportu okresowego) ? okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. Zgodnie z art. 159 w związku z art. 156 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w powyższych terminach osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w związku z pełnieniem funkcji w organach JHM DEVELOPMENT S.A., posiadanych akcji, dostępem do informacji poufnych z racji zatrudnienia, wykonywanego zawodu, stosunku pracy lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać akcji JHM DEVELOPMENT S.A. na rachunek własny lub osoby trzeciej. Zakaz obejmuje również ewentualne prawa pochodne dotyczące akcji emitenta lub instrumentów z nimi powiązanych, dokonywanie na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wizq

| | | JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-100 | | Skierniewice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Unii Europejskiej | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 46 833 95 89 | | 46 833 61 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@jhmdevelopment.pl | | www.jhmdevelopment.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 836-181-24-27 | | 100522155 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Halina Mirgos Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wizq

Podziel się opinią

Share
d12wizq
d12wizq