Trwa ładowanie...
d1uxm6w

K2 INTERNET S.A. - Wpisanie zmian Statutu K2 Internet SA do rejestru przedsiębiorców KRS. (25/2013)

K2 INTERNET S.A. - Wpisanie zmian Statutu K2 Internet SA do rejestru przedsiębiorców KRS. (25/2013)

Share
d1uxm6w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | K2 INTERNET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wpisanie zmian Statutu K2 Internet SA do rejestru przedsiębiorców KRS. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki K2 Internet S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości, iż Spółka powzięła informację, że w dniu wczorajszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy"), dokonał wpisu zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 r. w uchwale nr 20. Tekst jednolity Statutu Spółki w załączeniu. Poniżej nowe lub zmienione postanowienia Statutu zarejestrowane przez Sąd Rejonowy: I. Poprzednie brzmienie § 9 ust. 1 punkt (9) Statutu Spółki: "(9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa," Obecne brzmienie § 9 ust. 1 punkt (9) Statutu Spółki: "(9) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa," II. W § 14 ust. 2 Statutu Spółki po punkcie 19 dodano nowy punkt 20 w brzmieniu: "(20) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa; III. Poprzednie brzmienie § 19
Statutu Spółki: "§ 19 1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. 4. Szczegółowo tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów oddanych decyduje głos Prezesa Zarządu." Obecne brzmienie § 19 Statutu Spółki: " § 19 1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej i na zasadach z nią ustalonych, Zarząd może podjąć decyzję o emisji przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. 4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. 5. Szczegółowo tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. 6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów oddanych decyduje głos Prezesa Zarządu." | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zał.doRB25.2013 tekstjednolityStatutuSpółkiustalonyprzezRN_27.06.2013.pdf | Tekst jednolity Statutu Spółki | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uxm6w

| | | K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | K2 INTERNET S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 22 448 70 00 | | + 48 22 448 71 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje@k2.pl | | www.k2.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-19-83-801 | | 016378720 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Janusz Żebrowski Prezes Zarządu Janusz Żebrowski
2013-09-24 Tomasz Tomczyk Wiceprezes Zarządu Tomasz Tomczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uxm6w

Podziel się opinią

Share
d1uxm6w
d1uxm6w