Trwa ładowanie...
d2sacgx
d2sacgx
espi

KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (27/2013)

KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (27/2013)
Share
d2sacgx
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2013-10-10
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2013-10-10
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
Bank Zachodni WBK S.A. Oddziały Banku Zachodniego WBK S.A. (dawniej oddziały Kredyt Banku S.A.) -
W związku z likwidacją KBC Kupon Jumper FIZ informuję, iż podana data rozpoczęcia i zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu jest jednocześnie datą zapadalności funduszu, o której mowa w art. 2 pkt 23 statutu. Mając na uwadze powyższe informuję, iż w dniu zapadalności funduszu wszystkie certyfikaty inwestycyjne zostaną bezwarunkowo wykupione przez fundusz bez obowiązku zgłaszania jakichkolwiek żądań przez uczestników funduszu. Ponadto informuję, iż blokada certyfikatów inwestycyjnych na rachunku papierów wartościowych uczestnika lub w ewidencji sponsora emisji w przypadku dokonywania wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz w dniu zapadalności wykonana zostanie pierwszego dnia roboczego miesiąca października 2013 roku."

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2013
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2013-09-09
KBC KUPON JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC KUPON JUMPER FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-805 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
CHMIELNA 85/87
(ulica) ( numer)
(0-22) 581-23-32 (0-22) 581-23-33 biuro@kbctfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1080009250 142505425 www.kbctfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d2sacgx

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2013-09-09 Ewa Kanafa Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2sacgx

Podziel się opinią

Share
d2sacgx
d2sacgx