Trwa ładowanie...
d3373at

KCI - Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. (100/2015)

KCI - Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. (100/2015)

Share
d3373at

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 100 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KCI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KCI S.A. informuje, że w dniu 04 września 2015r. Spółka wysłała do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o treści : "KCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, (zwana dalej: ?Zawiadamiający?), na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o zwiększeniu przez Zawiadamiającego udziału powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna (?Spółka?). I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU: Zwiększenie udziału powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 31 sierpnia 2015r. przez Zawiadamiającego ze spółką KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie umowy sprzedaży udziałów KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie tj. 2.500 udziałów tej spółki, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł, które stanowią 100 % w kapitale zakładowym spółki i dają prawo do wykonywania 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. Spółka za pośrednictwem KCI DEVELOPMENT sp. z o.o. jako podmiotu zależnego nabyła 47 886 923 akcji Spółki co stanowi 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce. II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU: Przed zdarzeniem opisanym w pkt I Zawiadamiający posiadał łącznie 53 452 477 akcji Spółki co stanowiło 3,05 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 53 452 477 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zawiadamiający nie wykonywał praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do
zachowania tych praw. III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI: W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada bezpośrednio 53 452 477 akcji Spółki co stanowi 3,05 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 53 452 477 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 3,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zawiadamiający nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Ponadto Zawiadamiający za pośrednictwem spółki KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiada 47 886 923 akcji co stanowi 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zatem łącznie Zawiadamiający posiada 101 339 400 akcji Spółki co stanowi 5,78% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 101 339 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co
stanowi 5,78% ogólnej liczby głosów w Spółce. IV. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki inne niż wskazany powyżej; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.? Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 04 września 2015r. Spółka otrzymała zawiadomienia od następujących osób i podmiotów: 1) KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, o treści: ?KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, (zwana dalej: ?Zawiadamiający?), na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o zmniejszeniu przez Zawiadamiającego dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co
najmniej 1 % ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna (?Spółka?). V. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU: Zmniejszenie przez Zawiadamiającego dotychczas posiadanego udziału w wysokości 41,30 % ogólnej liczby głosów o 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 31 sierpnia 2015r. przez Zawiadamiającego ze Spółką umowy sprzedaży udziałów KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie tj. 2.500 udziałów tej spółki, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł, które stanowią 100 % w kapitale zakładowym spółki i dają prawo do wykonywania 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki. Zawiadamiający za pośrednictwem spółki KCI DEVELOPMENT sp. z o.o. jako podmiotu zależnego posiadał 47 886 923 akcji Spółki co stanowiło 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce. VI. LICZBA AKCJI
POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU: Przed zdarzeniem opisanym w pkt I Zawiadamiający posiadał bezpośrednio łącznie 675 789 128 akcji Spółki co stanowiło 38,57 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Zawiadamiający za pośrednictwem spółki KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiadał 47 886 923 akcji co stanowiło 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zatem łącznie Zawiadamiający posiadał bezpośrednio i pośrednio 723 676 051 akcji co stanowiło 41,30 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 723 676 051 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 41,30 % ogólnej liczby głosów w Spółce. VII. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI: W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada wyłącznie bezpośrednio
łącznie 675 789 128 akcji Spółki co stanowi 38,57 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce. VIII. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. 2) Od GREMI sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o treści: "GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: ?Zawiadamiający?), niniejszym informuje, że w wyniku zawarcia w dniu 31 sierpnia 2015r. przez KCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) ze spółką KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie umowy sprzedaży udziałów KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie tj. 2.500 udziałów tej spółki, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej
250.000,00 zł, które stanowią 100 % w kapitale zakładowym spółki i dają prawo do wykonywania 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki, która to spółka posiada 47 886 923 akcji Spółki co stanowi 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadany przez Zawiadamiającego nie uległ zmianie, zmienił się natomiast podmiot, za pośrednictwem którego Zawiadamiający posiada akcje Spółki. Na skutek zawarcia umowy, o której mowa powyżej pomiędzy spółkami będącymi podmiotami zależnymi od Zawiadamiającego, Zawiadamiający posiada pośrednio za pośrednictwem: - KCI Park Technologiczny Krowodrza spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 675 789 128 akcji Spółki co stanowi 38,57 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce - Spółki, posiadającej akcje własne - 101
339 400 akcji Spółki co stanowi 5,78% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 101 339 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,78% ogólnej liczby głosów w Spółce w tym za pośrednictwem podmiotu zależnego Spółki tj. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiada 47 886 923 akcji co stanowi 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Zawiadamiający nadal posiada bezpośrednio 267 001 834 akcji Spółki co stanowi 15,24% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 267 001 834 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 15,24% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zatem łącznie Zawiadamiający aktualnie posiada bezpośrednio i pośrednio 1 044 130 362 akcji Spółki, stanowiących 59,60 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 044 130 362 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi
obecnie 59,60 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki inne niż wskazane powyżej; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.? 3) Od Pana Grzegorza Hajdarowicza, o treści: ?Grzegorz Hajdarowicz (zwany dalej: ?Zawiadamiającym?), niniejszym zawiadamia, że w wyniku zawarcia w dniu 31 sierpnia 2015r. przez spółkę KCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) ze spółką KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie umowy sprzedaży udziałów KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie tj. 2.500 udziałów tej spółki, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł, które stanowią 100 % w kapitale zakładowym spółki i dają prawo do wykonywania 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki, która to spółka posiada 47 886 923 akcji Spółki co stanowi 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadany przez Zawiadamiającego nie uległ zmianie, zmienił się natomiast podmiot, za pośrednictwem którego Zawiadamiający posiada akcje Spółki. Na skutek zawarcia umowy, o której mowa powyżej pomiędzy spółkami będącymi podmiotami zależnymi od Zawiadamiającego, Zawiadamiający posiada pośrednio za pośrednictwem: - GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 267 001 834 akcji stanowiących 15,24% % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 267 001 834 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 15,24% % ogólnej liczby głosów w Spółce; - pośrednio za pośrednictwem spółki zależnej od Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - KCI Park Technologiczny Krowodrza spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 675 789 128 akcji Spółki co stanowi 38,57 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce - pośrednio za pośrednictwem zależnej od Gremi sp. z o.o. Spółki, posiadającej akcje własne - 101 339 400 akcji Spółki co stanowi 5,78% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 101 339 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,78% ogólnej liczby głosów w Spółce w tym za pośrednictwem podmiotu zależnego Spółki tj. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiada 47 886 923 akcji co stanowi 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Zawiadamiający nadal posiada bezpośrednio 523 600 akcji stanowiących 0,03 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 523 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 0,03 % ogólnej liczby głosów w Spółce Zatem łącznie Zawiadamiający aktualnie nadal posiada bezpośrednio i pośrednio 1 044 653
962 akcji Spółki, stanowiących 59,63 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 044 653 962 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 59,63 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki inne niż wskazane powyżej; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KCI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KCI | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 423 33 74 | | +48 12 423 33 75 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@kci.pl | | www.kci.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 551 000 77 42 | | 071011304 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
2015-09-04 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at