Trwa ładowanie...
d28mf34

KERDOS GROUP - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

KERDOS GROUP - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d28mf34

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 219844 | 176964 | 52478 | 42024 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11862 | 22434 | 2831 | 5327 | |
| | Zysk (strata) brutto | 8595 | 19910 | 2052 | 4728 | |
| | Zysk (strata) netto | 8073 | 19639 | 1927 | 4664 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (28585) | (6335) | (6823) | (1504) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (7977) | (17041) | (1904) | (4047) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 33855 | 20005 | 8081 | 4751 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | (2707) | (3371) | (646) | (801) | |
| | Aktywa razem | 242938 | 191201 | 56997 | 46104 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132424 | 97356 | 31069 | 23475 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 49739 | 24013 | 11670 | 5790 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 82685 | 73343 | 19399 | 17685 | |
| | Kapitał własny | 110514 | 93845 | 25928 | 22629 | |
| | Kapitał zakładowy | 53282 | 43282 | 12501 | 10436 | |
| | Liczba akcji | 53281624 | 43281624 | | | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0.15 | 0.45 | 0.04 | 0.11 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2.07 | 2.17 | 0.49 | 0.52 | |
| | | | | | | |
| | 1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EURO wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP w dniu 31.12.2014 r. 1 EUR = 4,2623 PLN a) wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny w tys. PLN (stan na 31.12.2014 r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.12.2014 r. = 110514 / 53281,624 = 2,07 PLN b) wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny w tys. szt. (stan na 31.12.2014 r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.12.2014 r. = 25928 / 53281,624 = 0,49 EURO 2. Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z ostatnich 12 miesięcy 2014 r. Sposób: styczeń ----- 31.01.2014 4,2368 luty --------- 28.02.2014 4,1602 marzec ----- 31.03.2014 4,1713 kwiecień --- 30.04.2014 4,1994 maj --------- 31.05.2014 4,1420 czerwiec --- 30.06.2014 4,1609 lipiec -------- 31.07.2014 4,1640 sierpień ----- 29.08.2014 4,2129 wrzesień ---- 30.09.2014 4,1755 październik - 31.10.2014
4,2043 listopad ----- 29.11.2014 4,1814 grudzień ---- 31.12.2014 4,2623 --------------------------- 50,2710 / 12 = 4,1893 (kurs średni za 12 miesięcy 2014 r.) | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK Kerdos Opinia.pdf Opinia biegłego rewidenta
GK Kerdos Raport.pdf Raport biegłego rewidenta
skons list do akcjonariuszy.pdf List do akcjonariuszy
skons spr finansowe RS 2014.pdf Raport finansowy skonsolidowany
skons spr emitenta 2014.pdf Raport emitenta skonsolidowany
osw rzeteln skons.pdf Oświadczenie o rzetelności
osw podm skons.pdf Oświadczenie dot. podmiotu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d28mf34

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 701 | | 034 35 15 705 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kerdosgroup.com | | www.kerdosgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2015-03-20 Łucja Latos Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Łucja Latos Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d28mf34

Podziel się opinią

Share
d28mf34
d28mf34