Trwa ładowanie...
d3xpne5

KERDOS GROUP - Udzielenie przez spółki zależne poręczeń kredytów udzielonych Kerdos Group S.A (12 ...

KERDOS GROUP - Udzielenie przez spółki zależne poręczeń kredytów udzielonych Kerdos Group S.A (120/2014)

Share
d3xpne5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 120 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie przez spółki zależne poręczeń kredytów udzielonych Kerdos Group S.A | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Spółką lub Emitentem), niniejszym informuje, że w dniu 10 grudnia 2014r., osobno, każda ze Spółek zależnych Emitenta tj. Mr. House Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, Emarket Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, oraz Dayli Polska z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 117, zawarła z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach (zwany dalej "Bankiem") umowy poręczenia za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta wynikające z: 1. Umowy Kredytu nr 884/2013/00000276/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej aneksem nr 1 na podstawie, której ING Bank Śląski S.A. zobowiązał się do udzielania Emitentowi, w okresie od dnia 18 września 2013r. do dnia 31 października 2016r., kredytu odnawialnego w wysokości 9.500.000,00 zł. o czym Emitent informował raportem nr 61/2013, 2. Umowy Kredytu nr 884/2013/00000277/00 z dnia 18.09.2013r.
zmienionej aneksem nr 1 na podstawie której ING Bank Śląski S.A. zobowiązał się do udzielania Emitentowi, w okresie od dnia 18 września 2013r. do dnia 31 października 2016r., kredytu odnawialnego w wysokości 3.000.000,00 zł. o czym Emitent informował raportem nr 61/2013, 3. Umowy Wieloproduktowej nr 884/2013/00000279/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej kolejnymi aneksami od nr 1 do nr 3, na podstawie, której ING Bank Śląski S.A. zobowiązał się do udzielania Emitentowi, w okresie od dnia 18 września 2013r. do dnia 23 września 2016r., kredytu odnawialnego, w wysokości 8.250.000,00 zł. oraz kredytów obrotowych w rachunku bankowym w złotych, gwarancji bankowych oraz otwarcia akredytywy o czym Emitent informował raportem nr 61/2013 i raportem 87/2014. W celu zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z Umowy Kredytowej nr 884/2013/00000276/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej aneksem nr 1, każda z w/w spółek zależnych Emitenta udzieliła poręczenia do wysokości 14.250.000,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych) i zobowiązała się dokonać płatności na każde pisemne żądanie Banku wszelkich zobowiązań pieniężnych wynikających z tej umowy kredytu w tym spłaty kwoty głównej, wszelkich odsetek od kredytu, prowizji, opłat oraz innych należności Banku wynikających z umowy kredytowej w przypadku gdy należności te nie zostaną zapłacone przez Emitenta. Poręczenia zostały udzielone na czas istnienia zobowiązań z w/w umowy kredytowej zawartej przez Emitenta z ING BANK Śląski S.A. Dodatkowo każda ze Spółek zależnych złożyła wobec Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust 1 i 2 Prawa Bankowego. Poręczenia zostały udzielone bez wynagrodzenia. W przypadku Umowy Kredytowej nr 884/2013/00000277/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej aneksem nr 1, zabezpieczając roszczenia Banku, każda z w/w spółek zależnych Emitenta udzieliła poręczenia do wysokości 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i zobowiązała się dokonać płatności na pisemne żądanie Banku wszelkich
zobowiązań pieniężnych wynikających z w/w umowy kredytu w tym spłaty kwoty głównej, wszelkich odsetek od kredytu, prowizji, opłat oraz innych należności Banku wynikających z tej umowy kredytowej. Poręczenie zostało udzielone na czas istnienia zobowiązań z w/w umowy zawartej przez Emitenta z ING BANK Śląski S.A. Dodatkowo każda ze Spółek zależnych złożyła wobec Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust 1 i 2 Prawa Bankowego. Poręczenia zostały udzielone także bez wynagrodzenia. Natomiast dla zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z Umowy Wieloproduktowej nr 884/2013/00000279/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej kolejnymi aneksami od nr 1 do nr 3, każda z w/w spółek zależnych Emitenta udzieliła poręczenia do wysokości 12.375.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i także zobowiązała się dokonać płatności wszelkich zobowiązań pieniężnych wynikających z w/w umowy kredytu w tym spłaty kwoty głównej, wszelkich odsetek od kredytu, prowizji, opłat
oraz innych należności Banku wynikających z przedmiotowej umowy. Poręczenie zostało udzielone na czas istnienia zobowiązań z umowy wieloproduktowej zawartej przez Emitenta z ING BANK Śląski S.A. Podobnie jak poprzednio każda ze Spółek zależnych złożyła wobec Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust 1 i 2 Prawa Bankowego. Także i w tym przypadku poręczenia zostały udzielone bez wynagrodzenia. Wartość wyżej wskazanych poręczeń zabezpieczających kredyty udzielone Emitentowi na podstawie Umów Kredytowych stanowi łącznie powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 7) oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xpne5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kerdosgroup.com | | www.kerdosgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-12-11 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xpne5

Podziel się opinią

Share
d3xpne5
d3xpne5