Trwa ładowanie...
d4n576k
d4n576k
espi

KERDOS GROUP - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce ?Kerdos Group? S ...

KERDOS GROUP - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce ?Kerdos Group? S.A. (118/2014)
Share
d4n576k

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 118 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce ?Kerdos Group? S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) informuje, że otrzymał w dniu 9 grudnia 2014 roku od Pana Kamila Kliniewskiego zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki. W przedmiotowym zawiadomieniu Pan Kamil Klieniewski poinformował na mocy art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa) o: 1) pośrednim zbyciu akcji Spółki w liczbie powodującej zmniejszenie stanu pośredniego posiadania akcji Spółki poniżej 10% ogólnej liczby głosów Spółki 2) bezpośrednim nabyciu akcji Spółki powodującym przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów Spółki. Pośrednie zbycie akcji Spółki w liczbie powodującej zmniejszenie stanu pośredniego posiadania akcji Spółki poniżej 10% ogólnej liczby głosów Spółki nastąpiło na skutek zbycia w dniu 4 grudnia 2014 r. przez zależną wobec Pana Kamila Kliniewskiego spółkę
pod firmą T.C. Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000219203) (dalej TC Capital) 3 136 634 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) akcji Spółki reprezentujących 5,89 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 3 136 634 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 5,89 % ogólnej liczby głosów Spółki. Bezpośrednie nabycie akcji Spółki w liczbie powodującej przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów Spółki nastąpiło na skutek nabycia w dniu 4 grudnia 2014 r. przez Pana Kamila Kliniewskiego 3 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji Spółki reprezentujących 6,01 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 3 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 6,01 % ogólnej liczby głosów Spółki. Przed pośrednim zbyciem akcji Spółki i jednocześnie przed bezpośrednim nabyciem akcji Spółki Pan Kamil
Kliniewski posiadał pośrednio, tj. poprzez TC Capital 8 136 634 (osiem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) akcji Spółki reprezentujących 15,27 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 8 136 634 (osiem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 15,27 % ogólnej liczby głosów Spółki, bezpośrednio natomiast Pan Kamil Kliniewski nie posiadał żadnych akcji Spółki. Aktualnie, tj. po dokonaniu pośredniego zbycia akcji i bezpośredniego nabycia akcji w dniu 4 grudnia 2014 r. Pan Kamil Kliniewski posiada: 1) bezpośrednio 3 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji Spółki reprezentujących 6,01 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 3 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 6,01 % ogólnej liczby głosów Spółki oraz 2) pośrednio ? poprzez spółkę zależną TC Capital ? 5 000 000 (pięć milionów) akcji Spółki reprezentujących 9,38 % kapitału
zakładowego Spółki dających prawo do 5 000 000 (pięć milionów) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 9,38 % ogólnej liczby głosów Spółki. Łącznie (tj. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez TC Capital) obecnie Pan Kamil Kliniewski posiada 8 200 000 (osiem milionów dwieście tysięcy) akcji Spółki reprezentujących 15,39 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 8 200 000 (osiem milionów dwieście tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 15,39 % ogólnej liczby głosów Spółki. Pan Kamil Kliniewski informuje, że aktualnie nie istnieją inne poza TC Capital podmioty zależne od Pana Kamila Kliniewskiego posiadające akcje Spółki. Pan Kamil Kliniewski dodatkowo wskazuje, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KERDOS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
KERDOS GROUP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)
d4n576k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-12-10 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n576k

Podziel się opinią

Share
d4n576k
d4n576k