Trwa ładowanie...
d1yu950

KETY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

KETY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

Share
d1yu950
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finasowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 1 210 621 1 110 982 302 323 255 951
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 109 675 124 861 27 389 28 766
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 113 273 91 872 28 287 21 166
Zysk (strata) netto 90 375 70 780 22 569 16 307
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 90 369 70 593 22 567 16 263
Całkowity dochód (strata) netto 90 055 85 329 22 489 19 658
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 90 049 85 142 22 488 19 615
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 62 919 223 919 15 712 51 587
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -99 877 -50 211 -24 942 -11 568
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 502 -111 633 -6 119 -25 718
Przepływy pieniężne netto, razem -61 460 62 075 -15 348 14 301
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 9,80 7,65 2,45 1,76
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 9,78 7,64 2,44 1,76
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 398 300 1 289 754 353 079 313 946
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 541 820 488 568 136 813 118 925
Zobowiazania długoterminowe 142 758 141 203 36 047 34 371
Zobowiązania krótkoterminowe 399 062 347 365 100 766 84 554
Kapitał własny udziałowców jednostki dominujacej 856 480 801 186 216 266 195 021
Kapitał akcyjny 66 964 66 964 16 909 16 300
Liczba akcji 9 225 663 9 225 663 9 225 663 9 225 663
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 92,84 86,84 23,44 21,14
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 92,67 86,69 23,40 21,10
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 4,00 0,00 0,97
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finasowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 500 768 515 492 125 054 118 761
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 863 38 578 1 964 8 888
Zysk (strata) brutto 58 361 60 162 14 574 13 860
Zysk (strata) netto 56 439 55 682 14 094 12 828
Całkowity dochód (strata) netto 56 194 65 626 14 635 15 119
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 604 82 150 -2 898 18 926
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 167 60 172 1 790 13 863
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -49 844 -101 819 -12 447 -23 457
Przepływy pieniężne netto, razem -54 281 40 503 -13 555 9 331
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,12 6,04 1,53 1,39
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,11 6,03 1,53 1,39
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 886 532 860 552 223 855 209 472
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 278 616 272 506 70 352 66 332
Zobowiazania długoterminowe 105 443 100 083 26 625 24 362
Zobowiązania krótkoterminowe 173 173 172 423 43 727 41 970
Kapitał własny 607 916 588 046 153 503 143 140
Kapitał zakładowy 66 964 66 964 16 909 16 300
Liczba akcji 9 225 663 9 225 663 9 225 663 9 225 663
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 65,89 63,74 16,64 15,52
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 65,77 63,62 16,61 15,49
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 4,00 0,00 0,97
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
SkonIVkw.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 4 kw 2010
infododat.pdf Informacja dodatkowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yu950

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2010 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i§ 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2010 | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-02-09 | | | | | | | |
| | | GRUPA KĘTY SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KETY | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 32-650 | | Kęty | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kościuszki 111 | | 111 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 033 844 60 00 | | 033 845 30 93 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | kety@gk-kety.com.pl | | www.gk-kety.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 549-000-14-68 | | 070614970 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2011-02-09 Adam Piela Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yu950

Podziel się opinią

Share
d1yu950
d1yu950