Trwa ładowanie...
d3pkx27

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Znacząca umowa z Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A. (2/2011)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Znacząca umowa z Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A. (2/2011)

Share
d3pkx27

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa z Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 18 stycznia 2011 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A. na sprzedaż w 2011 roku walcówki miedzianej oraz drutu z miedzi beztlenowej.Wartość przedmiotu umowy szacowana jest od 622 900 528,00 USD tj. 1 796 943 443,17 PLN do 753 428 411,20 USD, tj. 2 173 490 280,63 PLN.Wartość przedmiotu umowy została obliczona szacunkowo jako przewidywana cena miedzi (w oparciu o krzywą terminową) z dnia 18 stycznia 2011 roku oraz kurs USD/PLN wg NBP z dnia 18 stycznia 2011 roku.Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Significant contract with Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A.TheManagement Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 18 January2011 a contract was signed between KGHM Polska Miedź S.A. andTele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A. forthe sale in 2011 of copper wirerod and oxygen-free copper rod.The estimated value of thiscontract is from USD 622 900 528.00 i.e. PLN 1 796 943 443.17 to USD 753428 411.20 i.e. PLN 2 173 490 280.63.The value of this contract wasestimated based on the forecast copper price (using a forward curve)from 18 January 2011 and the USD/PLN exchange rate per NBP from 18January 2011.The criteria used for describing the contract assignificant is that the estimated value of the contract exceeds 10% ofthe equity of KGHM Polska Miedź S.A.Legal basis:§ 5sec. 1 point 3 of the Decree of the Minister of Finance dated 19February 2009 regarding current and periodic information published byissuers of securities and conditions for recognising as equivalentinformation required by the laws of a
non-member state (Journal of Lawsfrom 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments) | |

d3pkx27

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 7478200 | | 076 7478500 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@bz.kghm.pl | | www.kghm.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Wojciech Kędzia Wiceprezes Zarządu
2011-01-19 Leszek Mierzwa Dyrektor Naczelny ds. Grupy Kapitałowej i Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkx27

Podziel się opinią

Share
d3pkx27
d3pkx27