Trwa ładowanie...

Kiedy pracownik może odejść z dnia na dzień?

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia tylko w ściśle określonych przypadkach.

Share
Kiedy pracownik może odejść z dnia na dzień?
d4l0rp0

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia tylko w ściśle określonych przypadkach.

Zgodnie z kodeksem pracy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe, lub gdy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków względem pracownika.

W przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika, pracodawca nie tylko traci pracownika z dnia na dzień, ale też musi mu wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeśli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, to pracownikowi przysługuje rekompensata w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni.

d4l0rp0

Naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy zachodzi, gdy ten nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ponieważ nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia. Ponadto do podstawowych powinności pracodawcy można zaliczyć również obowiązki, które znajdują odzwierciedlenie w podstawowych zasadach prawa pracy, czyli: szanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika, równe traktowanie zatrudnionych i niedyskryminowanie ich, przestrzeganie przepisów chroniących prawo pracownika do odpoczynku, przestrzeganie prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy czy ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji.

Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy, w związku z orzeczeniem lekarskim stwierdzającym szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika. jest uzależniony od wskazywania w orzeczeniu lekarskim terminu, w jakim przeniesienie ma nastąpić. Niewykonanie tak sformułowanego orzeczenia uzasadnia rozwiązanie przez pracownika umowy bez wypowiedzenia. Natomiast pracownik, którego pracodawca przeniósł do pracy odpowiedniej dla stanu jego zdrowia i posiadanych kwalifikacji, traci prawo rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracownik, któremu praca, do jakiej został stosownie do orzeczenia lekarskiego przeniesiony, nie odpowiada ze względów innych niż zdrowotne, ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia.

Pracownik, który chce rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, powinien złożyć pracodawcy oświadczenie na piśmie, z podaniem przyczyny tej decyzji. Rozwiązanie umowy przez pracownika, nie może nastąpić później niż 1 miesiąc od uzyskania przez niego wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

d4l0rp0

W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie, o którym orzeka sąd pracy. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na czas wykonania określonej pracy w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni.

AM

d4l0rp0

Podziel się opinią

Share
d4l0rp0
d4l0rp0