Trwa ładowanie...
d97bvh1
espi

Kino Polska TV S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się ?Kino Polska TV? S.A. z Kin ...

Kino Polska TV S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się ?Kino Polska TV? S.A. z Kino Polska Program TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (38/2014)
Share
d97bvh1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się ?Kino Polska TV? S.A. z Kino Polska Program TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | ?Kino Polska TV? S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka Przejmująca?, ?Emitent?) działając na podstawie art. 504 w związku z art. 402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia się Emitenta i Kino Polska Program TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 435A, 02-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521453 (?Spółka Przejmowana?), zwanymi dalej łącznie ?Spółkami?. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą. Spółka Przejmująca informuje, że plan połączenia stosownie do art. 500 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych udostępniony jest bezpłatnie na stronie internetowej Emitenta www.kinopolska.pl oraz stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.kinopolskaprogramtv.pl i będzie dostępny nieprzerwanie do dnia
zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia tj. do dnia 9 grudnia 2014 r. Akcjonariusze Spółki Przejmującej począwszy od dnia 31 października 2014 r. aż do dnia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, mogą zapoznawać się w biurze ?Kino Polska TV? S.A. przy ulicy Puławskiej 435A w Warszawie, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych. Ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.: a. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, b. nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Połączenie Spółek dokonywane jest na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki Kino Polska Program TV Sp. z o.o. do spółki ?Kino Polska TV? S.A. W wyniku połączenia
Spółka Przejmowana przestanie istnieć. Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek. Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Jednocześnie Emitent zawiadamia, że informacje dotyczące zamiaru przedmiotowego połączenia wymagane zgodnie z przepisami § 19 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostały przekazane przez Emitenta raportem bieżącym nr 34/2014. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Kino Polska TV Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Kino Polska TV S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-595 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 61
(ulica) (numer)
+48 (22) 356 74 00 +48 (22) 356 74 01
(telefon) (fax)
sekretariat@kinopolska.pl www.kinopolska.pl
(e-mail) (www)
5213248560 015514227
(NIP) (REGON)
d97bvh1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2014-11-17 Marcin Kowalski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d97bvh1

Podziel się opinią

Share
d97bvh1
d97bvh1